Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

SİNAN DEDE TEKKESİ

11 Temmuz 2022 - 08:13

SİNAN DEDE TEKKESİ
        BELGE – (Şer’iyye Sicili):SİNAN DEDE TEKKESİ’NE DAİR;1
             Mahrusa-i Manisa sakinlerinden Mahmud Beşe İbni Muhyir Racil(?) Meclis üş şer’i hatırda, hamil-i haza el kitab dergah-ı Alî çavuşlarından kulvet ül-emasil vel akran Ahmed Çavuş İbni İbrahim Bey muvacehesinde ikrar-ı sahıh-i şer’i ve itiraf-ı sarih kılub, mahrusa-i mezburede Nazlıoğlu Mahallesi’nde vaki, kıbleten Sinan Dede Tekkesiyle  tarik-ı hassa ve şarken tarık-ı amme ve garben şimalen Ahmed Çelebi hemşiresi Gülsüm evlerine müntehi olub iki bab odaları ve hamamı ve külhanı ve matbahı ve avluyu müştemil olan menzil tevabii ile mukeddema Osman Çelebi İbni Ahmed’in mülkü olub öyle olsa mumaileyh Osman Çelebi’nin vekili olan Şehzade Mehmed Çelebi menzil-i mezkure, bana onüçbin fiddi Osmani Akçe ve miktarı na malüm olub bad el-kabz gene ol mecliste zayi bir kabza flüriye bey’edüb teslim-i mebya ve kabz sümün kılub mülk-ü müşteram olduktan sonra gene ben dahi menzil-i mezküru tevabii ile mumaileyh Ahmed Çavuş’a onüçbin nakid rayic-i filvakd fiddi Osmani Akçe ve miktarı na malüm olub bade el-kabz gene ol mecliste zayi bir kabza flüriye bey’edüb teslim-i mebya ve kabz-ı sümün kıldum. Bad el yevm menzil-i mezkür mülk-ü müşterasıdır. Keyfemayeşa’ ve yahna(?) mutasarrıf olsun dedikde mukirr-i merkum Mahmud Beşe ikrar-ı meşruunda cemi kelimatın mukirr-i lehül mumaileyh çavuşu vicahen kabul ve şifahen tasdik ve tahkik etdükten sonra bu huruf’u temessük ketb olundu. Yed-i talibe vazolundu. Tahriren fi evaili şehr-i Rebiülahir min şühur sene selase ve işrin ve elf 1023/Mayıs Ayı’nın ilk yarısı 1614
                                            ŞUHUD ÜL HAL
- Umdet ül Ayan Tahir Çelebi,       - Musli Bey Serdar-ı Yeniçeryan,       - Bekir Çelebi İbni Ömer Çelebi,
- Musli Beşe İbni Mehmed Beşe,         - Elhac Abdi Beşe
                Bu belgede, Sinan Dede Tekkesi’nin Manisa  Merkez’de Nazlıoğlu(İbn-i Nazlı)(Niflizade Mahallesi’nin batı bitişiği) Mahallesi’nde olduğu net olarak belirtilmektedir.Günümüz (Yıl:2015) itibariyla; belirtilen yerde, Milletimizin halen, “Sin Dede” diye bildiği Sinan Dede’nin yatırı ile zaviyesine ait bulgur ve benzeri yiyecek maddesi dövmeye yarayan dibek taşı ile hala içme suyu alınan kuyu görülmektedir. Bu yapıları kuşatan çevre evlerin içerilerinde veya altlarında da kalıntıların olması muhtemeldir. Anlatılmaya çalışılan yer; günümüz itibariyle, İshak Çelebi Mahallesi’nde 2019 Sokak’(Serin Çıkmaz)ın sona erdiği, sokağa göre genişçe olan yerdir. Teknik olarak: Tapunun 615 adasında,18, 8, 35, 19, 20, 21 ve 23 parsellerinin ortasında kalan yerdir. Tekke’nin ağırlıklı olarak 21 parselde olması muhtemel olduğundan bu parsel kırmızı renk ile işaretlenerek aşağıdaki Manisa Kent Rehberinde gösterilmiştir. Anılan yerin resmi de aşağıdadır.
              Bu vakfın, Cumhuriyet Dönemine ulaşmış herhangi bir taşınmaz kaydı yoktur. Osmanlıca Tapu Kütük Defterlerinde de vakfından ilişikli taşınmaz kaydına rastlanamamıştır.
__________________________________________________________________________________                                    
1 -)
İbrahim Gökcen, Sicillere Göre 16.ve 17. Asırlarda Saruhan Zaviye ve Yatırları, İstanbul 1946, sf: 83 de Vesika: 63  
       


             Manisa Kent Rehberinden alınan imar paftası üzerinde Sinan Dede Tekkesi’nin yeri. kırmızı renk ile işaretli 21 parsel ile 18,8,35,19,20 ve 23 parseller arasındaydı.

                Sinan Dede’ye ait yatır(Resime bakarken, solda ulu ağaçların dibi)ile Tekkesi’ne ait kuyu ve dibek taşı. Yıl:2016.Yer: Manisa Merkez İshak Çelebi Mahallesi, 2019(Serin Çıkmazı)Sokak’ın sonu.    
   
       Sinan Dede Yatırı ve Tekkesi’nin 19.01.2020 Günü görünümü. Bakarken soldaki doğusundan, ortadaki batısından görünümü. Sağdaki ise kuyunun yakından görünüşü.                      


 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum