Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

MANİSA'DA HAMZA BEY HAMAMI

12 Ocak 2023 - 23:03

MANİSA’DA HAMZA BEY HAMAMI

BELGE: (Hüccet) HAMZA BEY VE ÇELEBİ HAMAMLARININ SULARINA DAİR:
Budur ki;  mahmiye-i Manisa’da vaki Hamza Bey ve Çelebi Hamamlarının suyu, mahmiye-i mezburede Cami-i Kebir Mahallesinde vaki Hasan Ağa bina eyledüğü çeşmeden cari olmağla zikrolunan hamamlardan çeşmenin imaret ve meremmeti için tayin olunan su icarelerinin mütevellisi olmayub bir mütevelli lazım olmağın işbu hafız ül-kitab Elhac Mehmed Efendi İbn-i Veli yevmi iki akçe vazife ile mütevelli nasb ve tayin olundukda merkum Elhac Mehmed Efendi tevliyet-i mezbureyi bilmuvacehe kabul ve hizmet-i lazimesin edaya müteahhid olduktan sonra bu vesika liec el it- temessük ketbü terkim ve yedi talibe vaz ve teslim olundu ki ledelhace müzekkir-i mecera ola tahriren fi evail-i şehr-i Receb ül- mürecceb lisenete erbaa ve selasine ve elf (Receb Ayı başı 1034/Nisan Ayı başları  1625)
ŞUHUD ÜL HAL
-Meftar ül-Kuzet Ali Efendi İbn-i Mustafa,   - Fahr ül-Müderrisin Hamza Efendi,    -Şaban Bin Receb1
Doç. Dr. Vedat Turgut’a göre; 1402 Ankara Savaşında şehit olduğu bilinen Kara Timurtaş Paşa’nın büyük oğlu Yahşi Bey aslında ölmemiştir. Anılan savaş sonunda Çelebi Mehmet ile birlikte Amasya’ya çekilmiştir. Bayezid Paşa, Hamza Bey, Sinan ve Paşa Melek Hatun anılan Yahşi Bey’in çocuklarıdır. Paşa Melek Hatun, sonradan Aydın Sancak Beyi olan Halil Yahşi Bey ile evlidir.2 Bu görüşe göre hazırlanan Kara Timurtaş Paşa Ailesi soy kütüğüne aşağıda yer verilmiştir.
Vakıf kayıtlarına göre; Hamza Bey’in Bursa’da camisi, medresesi, imareti, suyu ve çeşmesi, hamamı ve türbesi ile aile türbesinden oluşan külliyesi, Rodos’ta  camisi, Manastır’da camisi ve mektebi, Eski Zağra’da camisi, Selanik’te camisi, Nif’te hamam ve medresesi, Ohri’de medresesi, Foça’da hamamı, Manisa’da hamamı, Niğde’de hamamı ve Bergama’da bedesteni ile çeşitli yerlerde pek çok akaratı vardı.3
787/1385-1386 ‘da Tırhala’da doğan Hamza Bey; abisi Bayezid Paşa’nın yanında çocuk yaşta Ankara Savaşına katılmıştır. Çelebi Mehmet, II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet devirlerinde en üst düzeyde çok sayıda seferden sefere, görevden göreve 64 yıl askeri hizmette bulunmuş, İstanbul’un fethinde de Baltaoğlu yerine Kaptan-ı Deryalığa da getirilmiştir. Ancak Niğbolu Sancak Beyi sıfatıyla Fatih’in elçisi olarak gittiği Eflak’ta, donan Tuna Nehri üzerinde tuzağa düşürülerek Eflak Kralı Vlad (Kazıklı Voyvoda) tarafından ekibi ile birlikte tarifi anlatılamayacak şekilde 1461 Yılında şehit edilmiştir. Fatih buna çok öfkelenir ve 1462 Eflak Seferine çıkar. Naaşını İstanbul’a getirmiş ve merhumun oğullarına teslim etmiştir. Hamza Bey’in oğulları Yahşi Bey ve Mehmed Bey babalarının cenazesini Bursa’ya getirerek kendi adıyla anılan caminin yanına yaptırdıkları türbeye defnetmişlerdir.4  
Nurullah ERTUĞRUL
        
 Hamza Bey (Alaca)Hamamı.2010 Yılında Kuzeydoğusundan. Ve 2012 Yılında Belediyece doğu çevresinin arındırılmış durumu.  
Özel (hisseli) mülkiyette Hamza Bey (Alaca) Hamamının Belediyece arındırılan batı yönü.

Elde Edilebilen bilgilere göre; Kara Timurtaş Paşa Oğlu Ailesi soy kütüğü şöyledir:

Kaynakça
1 -) İbrahim Gökcen, Manisa Tarihinde Vakıflar ve Hayırlar-1,1946 İstanbul, sf:151 de Vesika:55
2-) Doç.Dr. Vedat Turgut’un “Vakıf Belgelerine Göre Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi Aileleri II: Al-i Timurtaş Paşa” Makalesi, Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, LIII (2019), 51-120
 3-) Nimet Özdoğan’ın “Hamza Bey ve Külliyesi” adlı Yüksek Lisans Tezi-Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 2010’da
4-) Ord Prof.İsmail Hakkı Uzunçarşılı-Osmanlı Tarihi cilt:2,sf:75; Doç.Dr. Vedat Turgut’un “Vakıf Belgelerine Göre Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi Aileleri II: Al-i Timurtaş Paşa” Makalesi, Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, LIII (2019), 51-120. 

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum