Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

KARA TİMURTAŞ PAŞA OĞLU ALİ BEY VE VAKFETTİĞİ MANİSA'DAKİ YENİ (ESKİ) HAN

23 Kasım 2022 - 20:29

KARA TİMURTAŞ PAŞA OĞLU ALİ BEY VE VAKFETTİĞİ MANİSA’DAKİ YENİ (ESKİ) HAN

Elde Edilebilen bilgilere göre; Kara Timurtaş Paşa Oğlu Ali Bey’in soy kütüğü şöyledir: 

(El yazılı metindeki dipnot numaralarının karşılığı yazı sonundadır.)
MANİSA’DA İSHAK BEY (ESKİ) HANI
Kitabesi yoktur.206 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicil Defteri’nin 40-41.sayfalarında yer alan 21 Zilhicce1165/30 Ekim 1752 Tarihli bir satış senedinde, Şatırzade Hüseyin Ağa Bin Mehmed mülkiyetinde olan Yeni (Eski) Hanı Saruhan Sancağında oturan Kösezade Ailesinden Hidayetullah Ağa (Paşa) ile bu zatın hanımı ve Karaosmanzade Hacı Mustafa Ağa’nın kızı Hatice Hatun’un satın aldığı yazılıdır. Bu satış senedinde, Yeni Han ile ilgili olarak; “…Kebabcılar içinde vaki etrafı erbeası  Elhac Abdurrahman ve Esseyyid İbrahim …. dükkanları ve tarikiam ile mahdud, derununda bir kahvehane ve bir un damı ve bir ahır ve üç bab kenif ve fevkani ve tahtani altmış üç odaya havi Yeni Han dimekle maruf bir bab HAN ve yine mezbur kurbunda vaki …” şeklinde tanımlar vardır. Yeni Han’ın günümüzdeki varlığı ile yukarıdaki Şer’iyye Sicilindeki bilgileri kıyaslandığında bir ahır ile sekiz dükkanın eksik olduğu görülmektedir. Han’ın kuzey batısı köşesinde ahırlara geçilen bir bağlantısı olduğu için, ahırın Han’ın kuzey cephesinde olduğu kesindir. Sekiz dükkan ise, eski yol üzerinde olduğu için güney cephesinde yer almalıydı. Han’ın güney cephe iç kısmında avluya açılan sekiz adet dükkanın, aynı cephenin dış kısmında yola bakan simetrik sekiz dükkanın olacağı düşünülürse, sicil kaydındaki sayılara ulaşırız. Günümüz itibariyle Han’ın güney cephesinde, ana giriş kapısının batısında yedi adet ve doğusunda beş adet olmak üzere toplam 12 dükkan yola cephelidir. En batıdaki iki dükkan, kadim olan imaeddin Vakfı mülkiyetinde olup diğerleri özel mülktür. Özel mülkte olan bu 10 dükkandan 8 adeti Han’a ait eski dükkanlar olmalıdır.


II. Bayezid Eşi Hüsnüşah Hatun Külliyesindeki cami minaresinden (doğusundan) Yeni (Eski) Han’ın görünümü. Yıl: 2012. Batı bitişiğinde (Eski Balık Pazarında) Manisa (Büyükşehir) Belediyesi Hizmet Binası. Han’ın kuzeyinde T.C.Ziraat Bankası (Eski eser tescilli) ile Beyaz Fil denilen Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası (Eski eser tescilli) görülmektedir. Resmin en alt önünde resim boyunca uzanan yarısı görünen ağaçlı sokak da eskiden “Bal Pazarı”idi. Beyaz Fil Binası’nın olduğu yer eski “Galle ya da Ekin Pazarı”dır ki aslen mülkiyeti Veled Bey Medresesi Vakfın’dan Hayali Bey Loncası’na aitdir
Nurullah Ertuğrul

El yazılı metinde verilen dipnotlar:

 1. Ord. Prof.İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kitabeler, Devlet Matbaası İstanbul 1929, sf: 77-79; Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, T.T.K. Ankara 1972, cilt:1, sf: 573-576
 2. Joseph Von Hammer Tarihi- Prof.Dr. Abdülkadir Karahan, özet yazması, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul 1991, cilt:1, sf: 8
 3. Joseph Von Hammer Tarihi- Prof.Dr. Abdülkadir Karahan, özet yazması, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul 1991, cilt:1, sf: 39
 4. Joseph Von Hammer Tarihi- Prof.Dr. Abdülkadir Karahan, özet yazması, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul 1991, cilt:1, sf: 80
 5. Joseph Von Hammer Tarihi- Prof.Dr. Abdülkadir Karahan, özet yazması, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul 1991, cilt:1, sf: 87
 6. Joseph Von Hammer Tarihi- Prof.Dr. Abdülkadir Karahan, özet yazması, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul 1991, cilt:1, sf: 143-146
 7. Joseph Von Hammer Tarihi- Prof.Dr. Abdülkadir Karahan, özet yazması, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul 1991, cilt:1, sf: 145-146
 8. Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, T.T.K. Ankara 1972, cilt:1, sf: 438
 9. Joseph Von Hammer Tarihi- Prof.Dr. Abdülkadir Karahan, özet yazması, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul 1991, cilt:1, sf: 130
 10. Feridun Mustafa Emecen,16. Asırda Manisa Kazası, T. T. K. Ankara 1989, sf: 92
 11. Halim Baki Kunter, Kitabelerimiz, Vakıflar Dergisi-2, Ankara 1942, sf: 445-448
 12. Hakkında bilgi verilen baniye ait vakfiyeleri

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum