Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

GÜNÜMÜZ DÜNYASI

20 Ağustos 2021 - 10:23 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 - 01:02

GÜNÜMÜZ DÜNYASI

Günümüz dünyasında   yaşanmakta olan küresel ısınma ve yoğun koronavirüs salgınının yanı sıra toplumsal karmaşa, anlaşmazlık, terör, iç savaş,  göç, orman yangını, deprem, kasırga, sel baskını  gibi dramatik ve trajik olaylar somut neden ve sonuçlarıyla  insanlığın gündemindedir.

Bu durum karşısında, bazı insanların  Orta Doğu ve Afganistan gibi yerlerde psikolojik baskı, travma ve tükenmişlik sendromu altında kaldığı,  dünya basınında yer alan başlıca haberler arasındadır.

*

Dünyada küresel barış, güvenlik, refah ve mutluluk, Antik Çağ’dan bu yana insanlığa yaraşır bir şekilde  sağlanamamıştır. Bu olgu,  dünya kamuoyunun gündeminden hiç düşmemiş, giderek kronikleşmiş sorunlar yumağına dönüşmüştür.

*

ABD, Çin,  Rusya, Fransa, Almanya  ve İngiltere gibi küresel aktörlerin insanlık sorunlarının olumlu yönde çözümüne dayalı stratejileri – çeşitli kültürel, toplumsal ve ekonomik  etkenler çerçevesinde -  çok bilinmeyenli bir denklem biçiminde  algınlanmıştır.

Oysa sorunlar, analiz ve sentez, fonksiyonel neden - sonuç ilişklileri bağlamında  çözümlere  kavuşturulabilir.

Çünkü siyaset bilimi, hem  sosyolojik hem de fiziksel ve matematikseldir.

*

Yeryüzü;  doğaya, hayvanlara ve küçük canlılara da aittir.

Bu açıdan bakıldığında: Bilim, inanç, tarih, adalet, gelenek, felsefe, hukuk, demokrasi, gerçek, anlayış, olgunluk, gönül temizliği, insan onuruna saygı,  muhabbet, hakikatlilik, birlik, beraberlik, özgürlük, iyilik, dürüstlük, mertlik, bağışlama, ahde vefa, vicdan, hakkaniyet, etik, sempati, sanat, edebiyat, müzik, spor gibi insani ve evrensel değer ve kavramlarla birlikte doğa ve hayvan haklarının da günlük dünya hayatına geçirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu değer, kavram ve hakların uluslararası platformlarda bir insanlık görevi  kabul edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bunun gerçekleştirilmesi; ancak, Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM) tarafından  uluslararası diplomasinin, uluslararası sorunlar ve çözüm önerileri başlığı altında etkin bir şekilde çalıştırılmasına bağlıdır.

Böylece; dünya kamuoyunda kültür farklılıklarının bir zenginlik şeklinde kabul edilmesi;  geçmişle yüzleşilmesi; evrensel değer,  kavram ve hakların ön plana  çıkarılarak içselleştirilmesi; entelektüel  kültürün, küresel söylem ve eylemde, kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar çerçevesinde, aşama aşama yaygınlaştırılması  mümkün olabilecektir.

*

Ne var ki; Birleşmiş Milletler teşkilatı (BM)’ nın dönemler itibariyle hazırladığı “Dünya insanının ortalama gelişmişlik endeksi” raporlarına bakılacak olursa, bu insanlık idealinin gerçekleştirilmesinin, çağın mevcut koşullarına göre  biraz zaman alacağı anlaşılmaktadır.

Ama başka bir seçenek  de henüz bulunmuş değildir.

Aksi takdirde, dünya sorunları, sürekli bir döngü halinde uzayın gizemli boşluğuna da  yansıyacaktır.

*

İnsanlık sorunları, tarih süreçte  hep var olmuştur; gelecek yüzyıllarda da var olacaktır.

Sorunlar, çözüm için vardır.

Çözümlerin başlıca yolu da dünyanın sahip olduğu olağanüstü bilim seviyesi;  insani, evrensel  ve tarihsel  tecrübe ve entelektüel kültür birikimidir.

*

Sonuç olarak; gündemden bir türlü çıkmayan kronik insanlık sorunlarının; BM ve bilim insanları tarafından;  tarihsel süreç içinde bütün yönleriyle ele alınması; araştırılması; masaya yatırılması; değerlendirilmesi;   insanlığa yaraşır çözümlere kavuşturulması; alınacak tedbirlerin açıklık politikalarıyla uygulamaya konulması ve nihayet dünya kamuoyu ile paylaşılmasının yerinde bir küresel yaklaşım ve girişim  olacağı düşünülmektedir.

Yazıyı, Mustafa Kemal Atatürk’ün bir söylemiyle bitirelim : “Yurtta barış, dünyada barış.”

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • önder gürcan
    8 ay önce
    FACEBOOK tarafından yapılan, makalemin İngilizce çevirisi: TODAY'S WORLD 20 August 2021 - 10:23 TODAY'S WORLD In addition to the global warming and the intense coronavirus epidemic in today's world, dramatic and tragic events such as social chaos, conflict, terrorism, civil war, migration, forest fire, earthquake, hurricane, flood are on the agenda of humanity with their concrete causes and consequences. In the face of this situation, it is among the main news in the world press that some people are under psychological pressure, trauma and burnout syndrome in places such as the Middle East and Afghanistan. * Global peace, security, prosperity and happiness in the world have not been provided in a way befitting humanity since the Ancient Age. This phenomenon has never fallen from the agenda of the world public opinion, and has gradually turned into a pile of chronic problems. * The strategies of global actors such as the USA, China, Russia, France, Germany and England, based on the positive solution of human problems - within the framework of various cultural, social and economic factors - have been perceived as an equation with many unknowns. However, problems can be resolved in the context of analysis and synthesis, functional cause-effect relationships. Because political science is both sociological and physical and mathematical. * Earth; It also belongs to nature, animals and small creatures. From this point of view: Science, belief, history, justice, tradition, philosophy, law, democracy, truth, understanding, maturity, purity of heart, respect for human dignity, conversation, truthfulness, unity, togetherness, freedom, goodness, honesty, bravery, forgiveness. Along with human and universal values and concepts such as pact, fidelity, conscience, equity, ethics, sympathy, art, literature, music, and sports, nature and animal rights should be implemented in daily life. It is of great importance that the values, concepts and rights in question are accepted as a humanitarian duty in international platforms. The realization of this; however, it depends on the effective operation of international diplomacy by the United Nations Organization (UN) under the heading of international problems and solution proposals. Like this; accepting cultural differences as a wealth in the world public opinion; confronting the past; internalizing universal values, concepts and rights; It will be possible to gradually disseminate intellectual culture in global discourse and action, within the framework of short, medium and long-term plans and programs. * So what; If we look at the "Average Development Index of the World People" reports prepared by the United Nations Organization (UN), it is understood that the realization of this ideal of humanity will take some time according to the current conditions of the age. But no other option has yet been found. Otherwise, world problems will be reflected in the mysterious void of space in a continuous loop. * Humanity problems have always existed throughout history; will exist in the coming centuries. Problems are there to be solved. The primary means of solutions is the extraordinary level of science the world has; It is the accumulation of human, universal and historical experience and intellectual culture. * As a result; chronic human problems that never come out of the agenda; by the UN and scientists; to be dealt with in all its aspects in the historical process; research; to be discussed; evaluation; reaching solutions befitting humanity; It is thought that putting the measures to be taken into practice with openness policies and finally sharing them with the world public will be an appropriate global approach and initiative. Let's end the article with a statement from Mustafa Kemal Atatürk: "Peace at home, peace in the world." *