Dr. Öğretim Üyesi Nazım KURUCA

Dr. Öğretim Üyesi Nazım KURUCA

[email protected]

GİRESUN TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARINA DAİR KAYNAKÇA

07 Temmuz 2020 - 10:51 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 - 10:56

Şehir tarihçiliğine olan alakanın ve bu alana yönelik çalışmaların her geçen gün artarak devam ettiği bir gerçektir. Bu çalışmalar sayesinde şehirlerin tarihî teşekkülünü ve sosyal gelişmişlik düzeylerini yakından takip etmek daha kolay olmaktadır. Giresun, tarihî ve coğrafî hususiyeti gereği zengin tarih ve kültür birikimi hasebiyle çalışmaya değer bir şeh­rimiz olarak bilinmektedir. Ancak, sebebini izah edemediğimiz hadise­lerden dolayı Giresun bu çalışmalardan yıllarca uzak kalmış, bazı münfe­rit çalışmaların konusu olmaktan öteye gidememiştir.

Giresun'un, engebeli ve geçit vermeyen coğrafyası içinde kendine has Özelliklerini her türlü olumsuzluğa rağmen koruduğunu, kendi kültürel ve İktisadî orijinalini ortaya çıkarmayı başarabildiğini söylemek müm­kündür. Yine, Türk fütuhatına tabi tutulduktan sonra bir daha işgale uğ­ramayan Giresun; Türk kültür motifleri ile donanmış ve bu özelliğini geliştirerek günümüze kadar ulaştırmış nevi şahsına münhasır bir şehri- mizdir. Zaman içinde taşıdığı zenginlikleri kültürel bir malzeme haline getirmeyi başaran Giresun inşam, bunlan yazılı eser haline getirme konu­sunda ise ihmalkâr davranmıştır denilebilir.

19901ı yıllardan itibaren şehrimizde kültürel hayatın yazılı kaynaklar bakımından ciddi bir zenginliğe kavuştuğu görülmektedir. Yine, Giresun­'a dair yapılan doktora ve yüksek lisans tezleri şehrimizin diğer kültür merkezlerinde de tanınmasına vesile olmuştur. Giresun'da ve çevre vila­yetlerde yapılan İlmî faaliyetlerde Giresun'a ait sosyal, İktisadî, kültürel ve eğitim gibi temel konularda birçok tebliğin sunulduğunu ve beklene­nin üzerinde alaka gördüğünü bu çalışmalardan tespit etmekteyiz.

Mayıs 1996 tarihinde yapılan Giresun Tarih Sempozyumu (GTS), 30-31 Mayıs 1998 tarihindeki Giresun Kültür Sempozyumu (GKS), 6-7 Mart 1999 tarihinde Millî Mücadelede Giresun Sempozyumu (MMGS), 30 Haziran-1 Temmuz tarihinde yapılan Şebinkarahisar Tarih ve Kültür Sempozyumu (ŞTKS), 8 Haziran 2000 tarihinde yapılan Yeşilgiresun Gazetesine Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun Sempozyumu (CİYG), gibi çalışmalar şehre ait ciddi eserlerin verilmesine zemin hazır­lamıştır. Bu çalışmaların yapılmasında yerel idarecilerin ve kültürümüze gönül verenlerin Önemli katkılarının olduğunu ifade etmek gerekir.

Giresun'un tanıtılmasına ve yapılacak İlmî çalışmalara yardımcı olma­yı gaye edinen bu kaynakça çalışması yeni kaynaklara ulaşıldıkça aşama aşama geliştirilerek devam edecektir. Ancak, çalışmanın bir şekilde sınır­lı tutulması gerektiğini düşünerek sınırlamaya gidilmiş ve şimdiye kadar ulaşılabilen kaynaklar aşağıdaki çalışmamızda çıkarılmıştır. Bazı maka­leler sempozyumlara ait olduğundan sempozyumların kısaltılmış isimleri verilmiş olup, bu sempozyumların adları dipnotta açık halde halinde ve­rilmiştir.

Bu çalışmamızda, Giresun ve havalisi üzerine araştırma ve inceleme yapan ilim adamlarının, kitap, tez, makale gibi eserleri kendi ana konusu içinde yazar soyadına göre alfabetik olarak verilmiştir. Giresun'un sosyo­kültürel gelişimine etki eden tarih, kültür-sanat, edebiyat, eğitim, iktisat ve coğrafî gibi konular kendi içinde tasnif edilmiştir. Giresun hakkında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yardımcı olmayı da gaye edinen bu çalışma, zaman içinde ulaşılacak diğer kaynaklarla desteklenecektir. Yine, yeni yapılacak ve yapılmakta olan çalışmalar da bu kaynakça ça­lışmamıza eklenecektir. Giresun ve çevresi hakkında çalışma yapmak isteyen ilim adamları için bir işaret taşı olan bu çalışmamız, bizlere daha büyük mesuliyetleri de beraberinde getirmiştir. Bundan sonra Giresun ve havalisi hakkında yapılacak ilmî çalışmalara imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmak ve onlara kaynak temin etmek gibi bir sorumluluğumu­zun da olduğu düşüncesine sahip olduk.

COĞRAFYA ve FEN BİLİMLERİ

AKSOY, Arzu Aydın, Giresun-Zeytinlik Mevkii Kentsel Sit Alanı Üzeri­ne Bir Araştırma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ. Fen Bilim­leri Enstitüsü, Trabzon 2002.

ALPASLAN, Nuray, Doğu Karadeniz ( Trabzon-Giresun ) Bölgesinin Paleomagnetizması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üni­versitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2002.

ANLI, Alper Serdar, Giresun İlindeki Aksu Çayı Su Toplama Havzasının Yağmur ve Akış Karakteristiği Üzerine Bir Çalışma, Basılmamış Yük­sek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2003.

BAŞAK, Aygün Tutuş, Çal Dağı'nın (Giresun) Bitki Coğrafyası, Basıl­mamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü­sü, Ankara 2001.

BAYRAM, İbrahim, Harşıt Çayının (Giresun) Epipelik ve Epilitik Alg Florası, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ. Fen Bilimleri Enstitü­sü, Trabzon 2000.

BAYRAM, Neşet, Turizm Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Kümbet Yaylası, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2001.

BEKDEMİR, Ünsal, Giresun Kent Coğrafyası, Basılmamış Doktora Te­zi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2000.

—-, "Giresun Kent Nüfusunun Gelişimi", CÎYG. s.103-116.

BEKDEMİR, Ünsal - Hakkı Yazıcı, "Giresun'da Geçmişten Günümüze Başlıca Çevre Sorunları ve Kentsel Hayata Etkileri", CÎYG. s.227-250.

BULUT, İhsan - Eren Yürüdür, "Tarihte ve Günümüzde Şebinkarahisar Şehri", ŞTKS. s.271-310.

CER YAN, Şener, Şebinkarahisar (Giresun) ve Çevresinin Kitle Hareket­leri Açısından İncelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon 1990.

--- , Harşit Granitoyidi'nin Ayrışması Sınıflandırılması. Ayrışmanın Mü­hendislik Özelliklerine Etkisi, Basılmamış Doktora Tezi, KTÜ Fen Bi­limleri Enstitüsü, Trabzon 1998.

EMİROĞLU, Fatma Aydın, Giresun İklimi, Yayınlanmamış Yüksek Li­sans Tezi, İstanbul Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999.

--- , "1928-1940 Yıllan Arasında Yeşilgiresun Gazetesi Haberlerine

Göre Giresun'da Yol Faaliyetleri", CİYG., s.285-290.

EYÜBOĞLU, Yener, Tirebolu-Doğankent (Giresun) Arasının Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon 2000.

KARAKAYA, Necati, Şebinkarahisar (Giresun) Yöresi Magmatik Ka- yaçların, Mineralleşmelerin Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, Basılmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniver­sitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya 1998.

KARAMAN, Gül Hatice, Giresun İli, Bulancak İlçesinde Üretilen Ağaç İşleri ve Bitkisel Örücülük Ürünleri Üzerinde Bir Araştırma, Basıl­mamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Ensti­tüsü, Ankara 1989.

KÜÇÜK, Ayfer, Şebinkarahisar Alunitinin Akışkan Yatakta Termal Bo­zulmasının İncelenmesi, Basılmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversi­tesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum 2001.

MURATLI, Serkan, Geçilmez Tüneli Sağlamlık ve Duraylılık Değerlen­dirmesi Giresun, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ. Fen Bilim­leri Enstitüsü, Ankara 2000.

OKTAN, Ercan, Giresun Yöresinde Normal Kapalı Saf Doğu Ladini (picea orientalis (L. link) Meşcerlerinin, Meşcere Kuruluşları, Artım- Büyüme İlişkileri ve Silvikültürel Öneriler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon 2000.

SEVER, Ramazan -Halil Koca, "Giresun Ormanları ve Başlıca Sorunla­rı”, CİYG. s.117-128.

ŞAŞMAZ, Ahmet, Tutak Dağı (Şebinkarahisar) Güney Batısındaki Pb- Zn Yatakları, Basılmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilim­leri Enstitüsü, Elazığ 1993.

TUĞ, Gül Nihan, Alucra (Giresun)-Şiran-Torul (Gümüşhane) Arasında Kalan Bölgenin Florası, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Ü- niversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2001.

YAZICI, Hakkı -Güner, İbrahim, "Şebinkarahisar İlçesinin Nüfus Coğ­rafyası", ŞTKS. s. 237-270.

YILMAZ, Sabah, Dereli-Şebinkarahisar (Giresun Güneyi) Arası Grani- toyid Plütonlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi, Basılmamış Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas 1995.

YÜCESAN, Zafer, Saf Doğu Ladini (picea orientalis (L.) link.) Meşcerlerinin, Meşcere Kuruluşları, Artım-Büyüme İlişkileri ve Silvikültürel Öneriler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ. Fen Bi­limleri Enstitüsü, Trabzon 2000.

YÜRÜDÜR, Eren, Şebinkarahisar ve Çevresinin Coğrafi Etüdü, Basıl­mamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1998.

--- , "Şebinkarahisar İlçesindeki Doğal Çevre Sorunları ve Çözüm Öne-

rileri", ŞTKS. s.311-332.

EDEBİYAT

ATALAY, Ali, "Şair Ahmet Kaçar”, GKS. s.251-266.

--- , "Mehmet Emin Yurdakul (1869-1949)'un Şiirlerinde Anadolu ve

Türk Kadını’', ŞTKS. s. 397-408.

BABACAN, İsrafil, "Şebinkarahisarlı Divan Şairi Abdi Efendi", ŞTKS. s.221-230.

ÇELİK, Ali, Giresun Manileri, Trabzon 1994.

--- ,"1923-1933 Yıllarında Yeşilgiresun Gazetesinde Yayınlanan Türk

Dili ve Türk Halk Kültürü Araştırmaları", CÎYG. s. 319-358.

ELMAS, Nazım, "Giresun’lu Şair Rahmi Korkut Öğütçü’nün Şiirleri", GKS., s.217-236.

--- , "Millî Mücadeleye Aydın Katkısı: Kurdoğlu Hafiz Mustafa Zeki

Efendi", MMGS. s.185-192.

-—, "İzler'deki Şebinkarahisar", ŞTKS. s.197-214.

GÖKDAĞ, Bilgehan Atsız-Cengız Gökşen, "Giresun Efsaneleri", GKS. s.173-216.

GÖKŞEN, Cengiz, "1929'da Görele'den Derlenen Atasözleri", CÎYG. s.271-284.

KAYA, Doğan, "Giresun'da Âşık Tarzı Şiir Geleneği, GKS. s.237-246.

ŞENGÜL, Abdullah, "Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Giresun'un Sos­yal Hayatında Tiyatro Faaliyetleri ", GKS. s.317-334.

TEKİN, Feridun, "Giresun Ağızlarının Anadolu Ağızlan İçindeki Yeri", GKS. s.267-276.

EĞİTİM

BOSTAN, İdris, "Giresun’da Bulunan Yabancı Okullar ve Dinî Müesse­seler", GTS. s.405-414.

CİN, Mustafa, "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun'da Eğitin Öğretim Faaliyetleri", CÎYG. s.165-172.

ÇETİNKAYA, Bünyamin "Şebinkarahisarlılann Sahip Oldukları Tarihi ve Kültürel Eserlerin Farkında Oluş Düzeylerinin İncelenmesi", ŞTKS. s.183.197.

ÇETİNKAYA, Bünyamin-Yurdakul Köse, "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Himaye-Etfal Cemiyetinin Faaliyetleri", CÎYG. s.201-222.

ELMAS, Şermin, Bir Küçük Kasabada Çalışan Kadınların Yaşamı: Bu­lancak Üzerine Örnek Bir Çalışma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1993.

GÜRSOY, Ahmet, "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun'da Eğitim ve Kültür Değişimi", GKS. s.283-294.

--- ,"1926-1930 Tarihleri Arasında Kadro Defterlerine Göre Şebinkara­hisar Ortaokulu", ŞTKS. s.152-160.

--- ,Tek Parti Döneminde Giresun'da Eğitim (1923-1950), Basılmamış

Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2000.

--- , "Giresun'da Halkevlerinin Kuruluşu ", CÎYG. s.291-308.

KURUCA, Nazım,"Giresun'da Millet Mekteplerinin Kuruluşu ve Eğitim Faaliyetleri", Mustafa Kafalı Armağanı, Akçağ Yayınlan, Ankara 2002, s .429-439.

ÖKSÜZ, Musa, 1932-1951 Yılları Arasında Giresun Halkevi'nde Yapılan Halkbilim Çalışmaları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 2003.

ŞAHİN, Assiye, Bulancak'ta Ortaöğretim Çağındaki Gençlerin Okul Tercihlerinde Rol Oynayan Etkenler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1997.

İKTİSAT VE İKTİSAT TARİHİ

AKÇA Yaşar, "Ülkemiz Ceviz Yetiştiriciliğinde Şebin Ceviz Çeşidinin Önemi ve Yeri", ŞTKS. s. 175-182.

AKTAŞ, Zafer, 1447 No’lu Giresun Şer’iyye Sicili (Transkripsiyon ve Değerlendirme), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 2004.

BAKKAL,. Bilge, Tirebolu Şer'iyye Sicili, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.

ÇELİK, Mukaddes, "Cumhuriyet Döneminde Giresun: İktisadî Açıdan Bir Tetkik", GTS. s.355-358.

ÇİFTÇİ, Jülide, 1909-1910 Tirebolu Şer'iyye Sicili, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, İstanbul 1999.

ERSAN, Mehmet, "XIH-XIV. Yüzyıllarda Şap Ticareti ve Şebinkarahi­sar", ŞTKS. s.55-62.

GÜLER, İbrahim, "XVffl. Yüzyılda Giresun'da Bazı Sosyal ve Ekono­mik Meseleler", GKS. s.45-58.

H. K. (Hüseyin Kazım), Fındık Ağaçları Hakkında Malûmât-ı Umumiye, Trabzon, 1314.

KOYUN, İbrahim, 1897 Yılına Ait Giresun Mahkeme Sicilinde Yer Alan Davaların Sosyal ve Ekonomik Yönden Tahlili^Yayınlanmamış Yük­sek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İs­tanbul 2001.

KURUCA, Nazım, "Yeşilgiresun Gazetesine Göre Şebinkarahisar Vila­yetinin İktisadi Durumu (1923-1933)", CÎYG. s.359-372.

——, "Cumhüriyet'in İlk Yıllarında Giresun'da Fıiıdık Politikası", 3. Millî Fındık Şûrası Programı (Basımda) 10-14 Ekim 2004. Giresun.

--- , "Şer'iyye Sicillerine Göre 19. Yüzyılın Sonlarında Giresun’un İkti­sadî ve Sosyal Durumu", Karadeniz Tarih Sempozyumu 25-26 Mayıs 2005, Trabzon.

KURUCA, Nazım-Hüseyin Kara,"Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gire­sun'un İktisadî Durumu (1923-1933)", CÎYG. s.129-164.

KURUCA, Nazım-Oktay Karaman, "19. Yüzyılın Sonlarında Fındık Ti­caretinde Giresun'un Yeri", 3. Millî Fındık Şûrası Programı, (Basım­da) 10-14 Ekim 2004, Giresun.

MENTEŞEOGLU, Erden, "Şebinkarahisar Yolu ve Kervancılık", ŞTKS. s.461-466.

OKTAR, Tiğinçe, "Fındık Üzeriiıe Yazılan Bir Rapor ve Bu Raporun Düşündürdükleri", CÎYG. s.13-20.

ÖZKAYA, Yücel, "Giresun 1-3 No'lü Şer'iyye Sicil Defterlerindeki Bil­gilere Göre Islahat Fermanı Sonrası Giresun'un Durumu", GTS. s. 197- 202.

PEKER, Kemal, Fındık Tarihçe, Tarım, Kültür, Ticaret, İstihlâk Bakım­larından^ eşilgiresun Matbaası, Giresun 1948.

--- , Fındık Bilgisi, İstanbul 1950.

--- , Findıknâme, İstanbul 1955.

--- , İnsan Sağlığı ve Fındık, İstanbul 1957.

--- , Fındık-İktisadî Yürüyüşü, Dünü Bugünü Yarını, İstanbul 1961.

--- , Kemal Atatürk ve Fındık, İstanbul 1962.

--- , Fındığın Kooperatifleşmesi, İstanbul 1964.

TERZİ, M. Akif, "1915-1925 Tarihli Şer'iyye Sicili Hakkında Bir Değer­lendirme", ŞTKS. s.109-138.

YILMAZ, Ali, 1411 No'lu Giresun Şer'iyye Sicil Defteri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens­titüsü, Samsun 1997.

YÜKSEL, Ayhan, Tirebolu'nun Bir Numaralı Şer'iyye Sicili (Metin Tah­lil), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002.

KÜLTÜR VE SANAT

AKIN, Cavit, "Giresun ve Çevresinde Düğünlerimizin Toplum Hayatı­mızdaki Yeri ve Önemi", GKS. s.383-392.

AKPINAR, Vedat, TRT Repertuarındaki Giresun Kıyı Şeridi île îç Kesim Ezgileri Arasındaki Müzik Farklılıklarını İncelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.

ARSLAN, Mustafa, Coğrafya, Tarih, Folklor, Yönetim, Albüm Görele, Ankara 1973.

ARTUN, Erman, "Anadolu'da Türk Halk Kültürü Ürünlerinin Oluşumu­na Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış", GKS. s.307-312.

BALCIOĞLU, İbrahim, "Millî Mücadelede Giresun İnsanının Sosyo- Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi", GTS. s.343-348..

-—/'Kültür, Kişilik ve Kimlik", GKS. s.313-316.

--- /'Şebinkarahisar ve Karizmatik Bir Aile Özsanlar", ŞTKS. s.377-384.

BOZYİGİT, A. Esat, "Giresun İl Merkezi Sokak Adları", GKS. s.491- 503.

Cumhuriyet’in 50. Yılında Giresun 1973 îl Yıllığı, Giresun 1973.

ÇELİK, Ali, "Giresun'da Mart Kırma Geleneği ve Buna Bağlı Bazı İ- nanmalar", GKS. s.401-414.

--- /'Yeşilgiresun Gazetesi ve Diğer Kaynaklara Göre Giresun Düğünle­ri", CÎYG. s.39-86.

ÇELİK, Ali-Nazım Kuruca, "Şebinkarahisar'da Halk İnanmaları", ŞTKS. s.333-354.

ÇİÇEK, Fatma, Giresun ve Ordu Yöresi Kol Havaları, Basılmamış Yük­sek Lisans Tezi, Eğe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

DURMUŞ, Ayben, Giresun ve İlçelerindeki Türk Dönemi Mimari Eser­leri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sos­yal Bilimler Enstitüsü, 2000.

DÜZGÜN, Ülkü Kara, "Giresun'da Veli Kültürüne Bağlı Adak Yerleri ve Adak Uygulamaları", CÎYG. s.373-390.

ELMAS, Nazım, "İzler Mecmuası'nın Giresun Kültür Hayatındaki Yeri", GKS. s.133-144.

--- , "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun'da Sanat ve Kültür", CÎYG.

s.251-270.

EREN, Kemal, Dünü Bugünüyle Giresun, Giresunl961.

GÖKDAĞ, Bilgehan Atsız-Abdullah Şengül, "Geleneksel Türk Kültürü Çerçevesinde Giresun'da Düğün Âdetleri", GKS. s.347-372.

GÖKDAG, Bilgehan Atsız - Nazım Kuruca, "Giresun'daki Eski Türk İnançlarının İzleri", GKS. s.421-430.

GÖKDAĞ, Bilgehan Atsız - Feridun Tekin, "Giresun Halk Takvimi ve Buna Bağlı İnanışlar", GKS. 415-420.

GÖKŞEN, Cengiz, "Şebinkarahisar Evliya Menkıbelerine Bağlı Olarak Anlatılan Efsanelerde Eski Türk İnançlarına Ait Motifler", ŞTKS.s.355-316.

--- ,"Yeşilgiresun Gazetesindeki (1925-1933) Folklorla İlgili Yazılar

Bunlardan Biri "Misafir Adetleri", CÎYG. s.409-424.

GÜLEÇ, İsmail, "Osman Turgut Pamirli'nin Folklor İsimli Eseri", GKS. s.247-250.

GÜNAY, Hayrettin, "Görele'de Kemençe ve Kemençeciler", GKS. s.471- 478.

--- , "Giresun Yöresinde Bazı İnanışlar", GKS. s.431-436.

GÜRDAN, İrfan, Ordu, Giresun ve Trabzon Bölgesindeki Yerel Müzik Kültürü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sos­yal Bilimler Enstitüsü, 2003*

İVGİN, Hayrettin, "Giresun Kültüründe Fındık", GKS. s.317-334.

KALAFAT, Yaşar, "Giresun ve Yöresi Örnekleri İle Türk Halk Sufızmi", GKS. s.303-306.

KARA, Yalçın, "Şebinkarahisar'da Türbeler ve Bunlara Ait Efsaneler", ŞTKS. s.417-422.

KARADENİZ, Ali, "Giresun Türkülerinde Aşk-Sevdalık Temaları", GKS. s.479-490.

--- , "Şebinkarahisar Folklörü Üzerine", ŞTKS. s.385-396.

KOCAOĞLU, Mehmet, "Demokrasinin Evrensel İlkeleri Türk ve Şebin­karahisar Kültürünü Bir Parçası Olmak Zorundadır", ŞTKS. s.89-108.

KOLUKISA, Şevki - Halil Çolak, "Sporun Giresun'da Kültürel Yapıya Etkisi", GKS. s.295-302.

KUYUMCU, Osman, "Şebinkarahisar Üzerine Bir Kaynakça Denemesi" ŞTKS. s.467-470.

MENTEŞEOGLU, Erden, "Giresun'da Köy Düğünü", GKS. s.373-382.

-—, "Rahmi Korkut Öğütçü", CÎYG. s.425-433.

MENTEŞEOĞLU, Erden - Ayhan Yüksel, "Giresun Halk Musikisi", GKS. s.449-470.

ÖNALDI, Şenel, "Tirebolu Çocuk Oyunlannda Söz, Müzik ve Ritim", GKS. s.445-448.

ÖZCAN, Nezahat, "Şebinkarahisarlı Bir Kültür Adamı: Mehmet Hayri Akyüz", ŞTKS. s.215-220.

SÜLÜN, Yusuf, "Giresun Kültüründe Çevrenin Yeri", GKS. s. 277-282.

ŞAHİN, İlhan, "Yaylacılık Geleneğinin Giresun'daki İzleri", GKS. s. 145- 150.

UZUN, Enver, "Mitolojide ve Giresun Kültüründe Fındık", CİYG. s.401- 408.

YILMAZ, Haşan, "Giresun Çoban Kültürü", GKS. s. 151-160.

YÜKSEL, Ayhan, "Tirebolu'da Evlenme ve Düğün Adetleri", GKS. s.393-400.

TARİH

ACUN, Fatma, "15. ve 16. Yüzyıllarda Şebinkarahisar ve Civarında Yer­leşim Birimleri", GTS. s. 137-162.

--- , "Osmanlı Döneminde Anadolu Şehirlerinin Gelişmesinde Devletin

Rolü: Karahisar Örneği", ŞTKS. s.5-23.

--- , "Tarih Boyunca Pontus", MMGS. s. 19-34.

AKIN, Cavit, "Millî Mücadele ve Erzurum Kongresi'nde Giresun Dele­geleri", GTS. s. 275-286.

--- , "Mustafa kemal Paşa'nın İlk Mu hafızlan ve Ankara'ya Gidişleri",

MMGS. s.143-148.

--- , "İstiklal Savaşı Yıllannda Şebinkarahisar", ŞTKS. s.231-236.

AKŞİT, Ahmet, "Giresun'da Cumhuriyetin Onunucu Yıl Kutlama Töre­ni", GKS. s. 437-444.

--- , "Şebinkarahisar Civannda Akkoyunlu İzleri", ŞTKS. s.23-28.

--- , "Evliya Çelebi'nin Şebinkarahisar Hakkında Verdiği Bilgilerin De­ğeri", ŞTKS. s. 161-166.

ALBAYRAK, Hüseyin, "Millî Mücadele'de Giresun Basını", GTS. s.287- 324.

--- , "Millî Mücadelede Giresun'da İki Sîmâ ve İki Ses" MMGS. s.201-

222.

ARSLAN, M. Kerim, "Atatürk Devrinde Giresun'da Sağlık Faaliyetleri", CÎYG. s.87-96.

AYDIN, Mustafa, "XIX. Yüzyılın İlk Yansında Bazı Seyyahların Tirebo­lu İzlenimleri", GKS. s.31-38.

-----, "Ahmet Rasim'in Giresun'a Dair Hatıraları", MMGS. s.265-271.

AYIŞIĞI, Metin, "Mütareke Başlangıcında Karadeniz Bölgesi'ndeki Rum Tahriklerine Karşı İstanbul Hükümeti'nin Aldığı Tedbirler", MMGS. s.57-68.

BALCI, Sezai, "Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'u Ziyareti", GTS. s.349-354.

BALCIOĞLU, A. Mustafa, "Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa­nın Şebinkarahisar'ı Ziyaretleri", ŞTKS. s.77-80.

BAYKARA, Tuncer, "Bir Selçuklu Devri Türk Şehri Olarak Karahisar-ı Şarkî Veya Ş ebinkarahis ar", ŞTKS, s. 1 -5.

BAYRAM, Sadi, "Giresun İli Vakıflarına Toplu Bir Bakış", GTS. s.365- 390.

BEYOĞLU, Süleyman, "Millî Mücadele'de Giresun'un Yeri ve Önemi", GTS. s.209-230.

--- , "Osman Ağa'nm "Gedikkaya Gazetesi" ve Mustafa Kemal Paşa"

GKS. s.39-44.

-—, "Belgelerle Osman Ağa (1883-1923)", MMGS. s.77-98.

BİLGİLİ, A. Sinan,' XVI. Asırda Karahisar-ı Şarkî Kazası, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1989.

BİLGİN, Mehmet, "Giresun Bölgesinde Türkmen Beylikleri ve İskân Hareketleri", GTS. s.77-110.

BOSTAN, M. Hanefi, "XV.-XIX. Yüzyıllarda Giresun Kazası'nın İdarî Taksimatı ve Nüfusu", GTS. s.119-136.

--- , "Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin Doğu Karade­niz Bölgesinde Yaşayanların Türk Olduğuna Dair Bir Muhtırası", MMGS. s.35-56.

BOZALİOĞLU, İsmail, "Giresun'da Osmanlı Dönemine Ait Tekke ve Zaviyeler", GTS. s.391-404.

--- , "Giresun'da Millî Mücadele Ruhu", MMGS. s.69-76.

Cumhuriyetin Onuncu Yılında Giresun 1923-1933, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası. Giresun 1933.

ÇAPA. Mesut, "Millî Mücadele ve Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Gire­sun", Türk Kültürü Dergisi, Sayı.423, Ankara 1998, s.41-48.

--- ,"XX: Yüzyılın İlk Yansında Şebinkarahisar'da Eğitim ve Nüfus",

ŞTKS. s.29-42.

--- , "Yeşilgiresun Gazetesine Göre Giresun'da Millî Gün Kutlamalar ve

Atatürk", CÎYG. s.1-12.

ÇEBİ, Sıtkı, "Şebinkarahisar’da Ordu'lu İdareciler", ŞTKS. s.423-434.

ÇİÇEK, Rahmi, "Cumhuriyetin İlk Yıllannda Şebinkarahisar'ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı", ŞTKS. s.63-76.

DARKOT, Besim, "Giresun Mad.", MEBÎA, Millî Eğitim Basımevi, İs­tanbul 1964, s.789-790.

DEMİRCİOGLU, İsmail Hakkı, "19. Asnn İkinci Çeyreğinde Giresun", CÎYG. s. 195-200.

DEMİREL, Muammer, "1915 Şebinkarahisar Ermeni İsyanı", ŞTKS. s.81-88.

EMECEN, Feridun, "Giresun Tarihinin Bazı Meseleleri", GTS. s. 19-24.

-—, "Giresun Mad.", TDVÎA, Cilt. 14, İstanbul 1996, s.78-84.

--- , " Clavijo'dan Fallmerayer'e Giresun'da Seyyahlar (1404-1840),

GKS. s.23-30.

--- , "XV-XVI. Asırlarda Giresun Yöresine Dair Bazı Bilgiler", Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. IV, Samsun Aralık 1989,s.l57-163.

FATSA, Mehmet, "Karahisar Yöresinde Türk Dervişleri ve Niyabet-i Kırık Nahiyesi", ŞTKS. s.435-460.

--- , "Giresun'da İslâmî Kolonizasyona Bir İlk Örnek. Hacıköy Zaviyesi

ve Hacı İlyas", CÎYG. s.391-400.

--- , XV. Ve XVI. Yüzyılda Giresun Kırsalının İdarî ve Sosyal Tarihi,

Giresun Belediyesi Yayınlan, Giresun 2005.

GÖDE, Kemal, "Eratnalılar Devrinde (1327-1381) Selçuklu Ailesinden Şebin/Karahisar Hakimi Kılıçarslan'ın Faaliyetleri", ŞTKS. s.43-54.

GÖKDAĞ, Bilgehan Atsız, "M.Ö. 2000’li Yıllardan Günümüze Giresun'­daki Türk Varlığı", GTS. s.25-50.

GÜRSOY, Ahmet," Giresun Kazasının Vilayet Oluşu ", CÎYG, s.97-102.

HACIFETTAHOĞLU, İsmail, "Kılıç ve Kalem Erbabı Kahraman Bir Şehit: Tirebolulu Hüseyin Avni Alpaslan", MMGS. s. 149-184.

İLGAZİ, Abdullah, "Millî Mücadele Yıllarında Giresun ve Çevresinde Pontus Rum Faaliyetleri ve Alman Tedbirler", GTS. s.249-258.

İNAN, Kenan, "Giresun ve Havalisinde Türkmenler XIII. ve XV. Yüzyıl­lar", GTS. s.59-76.

İPEK, Nedim, "Giresun Kazasımn Nüfusuna Dair Bir Değerlendirme", MMGS. s.223-232.

KARADENİZ, Ali, "Trabzon’da Osman Ağa İle İlgili Görüşler ve Ali Şükrü Bey", Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil- Edebiyat Sempozyumu 3-5 Mayıs 2001, Trabzon Valiliği Yayınlan, Trabzon 2002- s.727-732.

KARAMAN, Oktay,"Seyahatnamelere Göre Giresun", GTS. s.163-172.

--- , "Giresun Basın Tarihinden Levhalar Işık Gazetesi", GKS, s. 115-

132.

--- , Giresun Kazası (1850-1900), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzu­rum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1999.

--- , "Osman Ağa’mn Bilinmeyen Yönleri", MMGS. s. 137-142.

--- , "Bilgi Yurdu Demeği ve Türkocağı Giresun Şubesi", CÎYG. s.21-

38.

--- ,"Hilal-i Ahmer Cemiyeti Giresun Şubesi", CÎYG. s.309-318.

--- , "Türk Ocaklan Giresun Şubesi'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri", Trab­zon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu 3-5 Ma­yıs 2001, Trabzon Valiliği Yayınları, Trabzon 2002, s.771-788.

--- , "Giresun Kazası'nda Müslim-Gayrimüslim Münasebetleri ve Gay­rimüslimlerin Durumu (19.yy. Sonu 20. yy. Başlan)", Karadeniz Ta­rih Sempozyumu 25-26 Mayıs 2005, Trabzon 2005.

KARPUZ, Haşim, "Şebinkarahisar'daki Türk Devri Yapılan", Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri 13-17 Ekim 1986, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: Özel Sayısı /, Samsun 1988, s.325-334.

--- , Şebinkarahisar, Kültür Bakanlığı Yayınlan, Ankara 1989.

KOCAOĞLU, A. Mehmet, "Misyonerlik Faaliyetlerinden Pontus Rum Devleti'ne Uzanan Süreç", GTS. s.231-248.

--- , "Merkez Ordusu Komutam Nurettin Paşa ve Giresunlu Osman

Ağa'mn Kader Çizgileri", MMGS. s.121-136.

KÖSE, Osman, "Üçüncü Ordu İhtiyacı İçin Giresun'dan Fındık Alımı Yapılması ve Bu Konuda Doğan Bazı Meseleler (1917)", MMGS. s.255-264.

KURAN, Ercüment, "Cumhuriyet Döneminde Giresun 1923-1980", GTS. s.359-364,

KURUCA, Nazım, "93 Harbinden Sonra Şebinkarahisar ve Havalisinde Ermeni Faaliyetleri", ŞTKS. s. 139-152.

MENTEŞEOGLU, Erden, "Osman Ağa'nm Millî Karakteri ve Bahtsızlı­ğı", GTS. s.267-274.

--- , "Osman Ağa-Ali Şükrü Bey Olayı'nın Canlı Şahidi Muharrem Ça­vuş", MMGS. s.99-120.

OKUTAN, H. Tahsin, Şebinkarahisar ve Civarı, Coğrafya, Tarih, Kül­tür, Folkloru, Giresun 1949.

ORTAYLI, İlber, "19. Yüzyılda Trabzon Vilâyeti ve Giresun Üzerine Gözlemler", Osmanlı împaratorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişme Makaleler /, Turhan Kitabevi, Ankara 2000, s. 121-138.

ÖZHAN, Haşan- Ali Özdemir, İlçe Oluşunun 50. Yılında Şebinkarahisar, Ankara 1983.

SARIOĞLU, E. Esin, "Giresun ve Tanzimat", GTS. S. 189-196.

SARISMAN, Sadık, "Birinci Dünya Savaşı’nda Şebinkarahisar Ermeni İsyanı", GTS. s.203-208.

--- , "Giresun Basım'na Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun'da

Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hayat", GKS. s.59-114.

--- , Cumhuriyetin İlk Yıllarında (1923-1930) Giresun (Sosyal, Kültürel

ve Ekonomik Hayat), Giresun Belediyesi Yayınlan, İstanbul 1999.

SARIDIR, Serdar, "Onuncu Yıl Dönümünde Cumhuriyet Şebinkarahi­sar’da Nasıl Kutlandı", ŞTKS. s.409-416.

SARIKOYUNCU, Ali, "Millî Mücadele'de Giresunlu Din Adamlan", GTS. s.333-342.

SÜMER, Faruk, Tirebolu Tarihi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Ya­yınlan, İstanbul 1992.

ŞAHİN, İlhan, "Osmanlı Döneminde Giresun Bölgesinde Konar-Göçer- lerin İzleri", GTS, s.l 11-118.

TERZİ, Arzu T, "XX. Asrın İlk Çeyreğinde Şarkîkarahisar (Şebinkarahi­sar'ın Karşılaştığı Felaketler", 1ÜEF. Tarih Dergisi, Sayı.37. Prof Dr. İsmet Miroğlu Hatıra Sayısı, İstanbul 2002, s.349-356.

TONKA, Bünyamin Namı, "Giresun-Görele Maksutlu Dikmetaş Mevki­inde Rus-Ermeni Katliamı ve Şehitlerimiz", Trabzon ve Çevresi Ulus­lararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu 3-5 Mayıs 2001»Trabzon Valiliği Yayınları, Trabzon 2002, s.527-530.

TOZLU, Selahattin, "Giresun Şehrinin Kara ve Deniz Ulaşımı (XIX. Yüzyılın İkinci Yansında", CİYG. s. 173-194.

YALÇIN, Osman, Giresun Tarihi, Giresun 1960.

YÜKSEL, Ayhan, "Salnamelere Göre Giresun Bölgesinin İdarî Durumu ve İdarecileri", G7S.S.173-188.

--- , "Kuvâ-yı Milliyeci Müftü: Tirebolulu Ahmet Necmeddin Efendi",

MMGS. s. 193-200.

--- , "Savaş Yıllarında Giresun (1914-1922). Sosyal ve Ekonomik Du­rum", MMGS. s.233-254.

--- , Giresun Tarihi Yazıları, Kitabevi, İstanbul 2002.

--- , Tirebolu'dan Simalar Osmanlı'dan Cumhuriyet’e Değerlerimiz, An

Sanat Yayınevi, İstanbul 2005.
Kaynak:Karadeniz Araştırmaları, Sayı 9 (Bahar 2006), s.55-69.; İnternet yayın linki: http://www.karam.org.tr/Makaleler/1991139951_kuruca.pdf

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum