Toplum Olarak Ordu 

Toplum Olarak Ordu 
05 Kasım 2020 - 17:20

Toplum Olarak Ordu 

BİR MESLEK OLARAK ORDU  

Ordunun bazı kişi ve kurumlar tarafından bir meslek olarak görülüp görülmeyeceği konusunda tartışmalar olmaktadır. Ordu hala kurumsal prensipleri (vatansever değerler, tarihi gelenekler, vb.) korumakla beraber, ordu iş ve ekonomi prensipleriyle hareket etmekte ve bir meslek olarak sınıflanmaktadı.

Bu, güç ve tazminat gruplandırmasındaki mukayesesi diğer mesleklerle karşılaştırılabilir. Ordu içinde bazı insanlara daha fazla güç veren farklı rütbeler, hiyerarşiktir ve kurumsal firmalarda ki gibi en üste çıktıkça hak edişleri artış göstermektedir.  

MESLEK STATÜSÜ OLARAK ORDU 

Önde gelen iki bilim adamı Samuel Huntington ve Morris Janowitz , askeri sosyolojide askeri profesyonellik kavramı üzerinde durmaktadırlar. Huntington, askerilik mesleğinin ve askeri konuların yüksek derecede özerk olması gerektiğini savunmuşlardır. Gerekçelerinde, siviller askeri meseleleri denetlemek için gerekli kurumsal beceri veya uzmanlığa sahip olmamasını göstermişlerdir.

Öte yandan Janowitz, modern toplumdaki ordunun rolünün çok karmaşık olduğunu ve profesyonel askerin görevinin, savaşçılığından çok öteye geçtiğini iddia etmektedir. Ordunun seçkinleri, istikrarlı uluslararası ilişkileri sürdürme yükümlülüğüne sahipti ve bu klasik askeri subay becerisine ek olarak yönetim uzmanlığı ve siyasi beceriler gerektiriyordu. Janowitz, askeri mesleğin kendi kendine devam eden, kendi kendine hizmet eden bir klik haline gelebileceğinden endişeliydi. Bu nedenle, ordunun hizmet ettiği vatandaşı sosyal olarak temsil etmesi önemlidir.

Sam C. Sarkesian ve Robert E. Connor’a göre, askeri mesleğinin benzersiz bir meslek olduğu görüşündedir.

Askeri mesleğin karakterini şekillendirmede en önemli altı unsur vardır. Bunlar şu şekilde sıralanır:

  1. Mesleğin, uzman bilgisine dayanan tanımlanmış bir yeterlilik alanı vardır;
  2. Mesleki yeterliliği korumak için tasarlanmış sürekli bir eğitim sistemi vardır;
  3. Mesleğin topluma karşı bir yükümlülüğü vardır ve ücret için endişe duymadan ona hizmet etmelidir;
  4. Mesleki karakteri sürdüren ve toplumla meşru ilişkiler kuran ve sürdüren bir değerler sistemine sahiptir;
  5. Mesleğin faaliyet gösterdiği kurumsal bir çerçevesi vardır;  
  6. Mesleğin ödül ve cezalar sistemi üzerinde kontrolü vardır ve mesleğe girenlerin kalitesini belirleyebilecek durumdadır.

İŞE ALIM UYGULAMALARI 

Belki de başka hiçbir kurum silahlı kuvvetler kadar yeni üyelerin içselleştirmesine yönelik prosedürlere fazla önem vermez. 

İçselleştirme ve adaptasyon sürekli işe alım, seçim, eğitim ve kariyer gelişimi sürecini içerir. Yeni işe alım görevlisi, görevli veya görevli memur yeni ve zor beceriler öğrenmekle kalmaz. Ayrıca askeri birliğe üyelik “iş” içinde ve dışında davranışı düzenleyen bir organizasyon topluluğuna katılmak anlamına geldiğinden, ayrıntılı bir profesyonel davranış ve görgü kurallarına hakim olması beklenir.

Dünya üzerinde ki bütün ordular, yurttaş-asker kavramını ülke genelinden askeri personel toplamak için kullanır . Bu terim, askerleri hızlı bir şekilde toparlama veya savaşa çağırmak  kullanılan bir propagandadır. Ancak görev veya tur bittikten sonra askeri personel sivil hayata geri döner.

Norman A. Hilman göre, barış zamanı sırasında sayıları yüzbinleri bulan kişi askere alınır. Bu hızlı geçiş döneminde, birçok asker, önceki yaşamlarındaki (sivil) ve yeni askeri yaşamlarındaki farklılıklar nedeniyle bocalar veya kafası karışır, bu durum sorgulanmadan takip edilmesi beklenen yeni emirlere uyma talebinden kaynaklanır.  

Askeri yaşamın sivil dışı karakterizasyonu, dışarıdan bakan çoğu insan için gerçek bir dönüş olabilir. Birçok fert askeri eğitim ve askeri dışı eğitimle sivil adaptasyonu ve sivil hayatta yapabilecekleriyle alakalı eğitimden geçmektedirler

ASKERİ YAŞAMDA AİLE FAKTÖRÜ

Askeri bir aile tanımı gereği, anne ve babanın çocuklarının bir asker olarak; yaşayabileceği duygusal stres, orduda savaşanlar kadar kötüdür.

Bazı askeri ailelerin olumlu başa çıkma becerilerine rağmen, bazıları ailelerinden ve aile üyelerinden uzun süre ayrılmayla başa çıkmada pek başarılı olamazlar. Eşlerin stres faktörleri ve stres reaksiyonları zamanla değişir. Askerlik süreleri 6-18 ay kadardır ve bu süre zarfında aile üyelerinin değişmeleri gerektiğine inandıkları rol zamanıdır. Bu genellikle ailenin tüm üyeleri için zorlaşabilir.

Rütbeli Askeri personelin aileleriyle beraber çalıştığı yerde yaşama seçeneği vardır. Temel bir evde yaşayan aileler için, mülkün nasıl muhafaza edileceğine dair temel komuta ve konut kurallarına uymalı ve dış dünyaya karşı daha kapalı olmaktadırlar. Üssün standartlarına uyması için baskıyı yaşayabilirler. Bazı aileler askeri lojmanlarında yaşamamayı tercih edebilirler, ancak üs dışı konutlar genellikle güvenlik açısından sakıncalı olabilir.

STRES VE ASKERLİK  

De Soir, evli personelin ailelerinin konuşlandırma öncesinde, sırasında ve sonrasında stres yaşamalarında bazı aşamalar olduğunu öne sürmüştür.  

İlk Şok ve Protesto
Bu süre genellikle yaklaşık iki hafta sürer. Bu aşamada aile üyeleri konuşlandırılma haberinden öfkeli ve öfkeli. Bu genellikle yükseltilmiş duyguların zamanıdır. Geçmişte pek çok aileye konuşlanmaya hazırlanmak için sadece bir ay önceden bildirimde bulunuldu, ancak son zamanlarda pek çok aileye stresli beklenti zamanını daha da kötüleştirebilecek bir ya da daha fazla konuşlandırma uyarısı verildi. Birçok yeni rapor, konuşlandırma için ideal hazırlık süresinin 3-5 ay olacağını göstermektedir.
Ayrılma ve Yabancılaşma
Ayrılmadan önceki son günlerde çiftler bu aşamaya girerler. Görevin geleceği hakkındaki belirsizlikleri nedeniyle uzaklaşma dönemleri yaşarlar, ancak bu aşamada, ele alınamayan argümanlar ve itiraflar gibi daha fazla potansiyel stres yaratabilecek birçok gizli sorun veya endişe ortaya çıkabilir. bir kişinin konuşlandırılmasından önceki son dakikalarda tamamen. Bu anlar çok fazla duygusal sıkıntı yaratır.
Duygusal Düzensizlik
Aile üyesi konuşlandırıldıktan kısa bir süre sonra, üzüntü duyguları vardır ve klinik depresyon belirtilerinin,  uyku sorunları ve yaşamın ritmine geri dönme sorunları ( yeme bozuklukları ) ile başlaması mümkündür. Bu sorunlar, özellikle konuşlandırma iyi gitmezse veya aileye kötü haberler geldiğinde, yaklaşık altı hafta, belki de daha uzun sürer. Bu süre zarfında aile ve eş sahibi olmanın en iyi yolu, görevlendirilen personelin askeri otorite izin verdiği anda hedeflerine varır varmaz aileleriyle iletişime geçmesidir. Bu, ailenin konuşlandırma süresi üzerinde daha az stres hissetmesine yardımcı olabilir. Sürekli temas, stresli aile yaşamını azaltmanın kilit bir parçasıdır.
Kurtarma ve Stabilizasyon
Genellikle altı hafta sonra aile daha sıkıntılı bir aile modeline geri döner ve konuşlandırılan kayıp bir aile üyesinin durumuna alışarak iyileşir. Bu aşamada günlük bir rutini başlatmak ve sürdürmek, konuşlandırılanın ne yapabileceğini veya konuşlandırılanın bu noktada nerede olabileceğini akılda tutmanın en iyi yoludur. “Ev cephesi grupları” nın katılımı, uzun süredir görevlendirilen askeri eşleri ve ortakları olan başkalarıyla paylaşmak ve eğlenmek isteyen askeri aileler için çok önemlidir. Aradığınız destek grupları insanlar stresli sorunları ile başa çıkmak birçok yollardan biridir.

BİR FAKTÖR OLARAK YAŞ 

Dünya üzerinde mevcut orduların, kayıtlı gücünün neredeyse yarısı hem erkekler hem de kadınlar için 25’in altındadır  ve ortalama yaş 27’dir.  

Zaman içinde çeşitli toplumlarda, askere olma yaş aralığı bu ortlamanın altına düşmüştür. Örneğin, Sudan’ın Dinka bölgesinde, erkek olma ayini yaş onaltı ve onsekiz yaş arasında olup mızraklı savaşçı yapılmaktaydı. On dokuzuncu yüzyılda Cheyenneler’de savaşçı olma yaş aralığı on dört üzereyken, Dahomeyler de dokuz ve on beş arasındaydı. 

Amerikan İç Savaşı sırasında, 18 yaşın altında 250.000 ila 420.000 askerin Birlik ve Konfederasyon ordularında görev yaptığı ve bu da askerlerin yüzde 10 ila 20’si arasında oldukları tahmin edilmektedir.

Balkan Savaşları sırasında, Birinci Dünya Savaşında ve Milli Mücade sırasında yaşı 20’nin altında olan birçok genç gönüllü olarak savaşmıştır.

ORDUDAKİ AZINLIKLAR  

Tarih boyunca egemen devletler, yerli olmayan kişileri askerlik hizmetine almıştır.

Antik ordularda bu uygulama örneklerini sıralarsak, Hannibal’in Etiyopya askerlerinin kullanması, Roma Auxilia’nın , Ortadoğuluları ve  Osmanlı İmparatorluğu’nda ise Yeniçeriler buna en iyi örneklerdendir. 

Askerlik hizmetinin gönüllü olduğu bu durumlarda, azınlıklar bunu toplumda sosyal olarak ilerleme ve belki de kendileri için ve dolayısıyla çocuklarına vatandaşlık sağlama fırsatı olarak gördüler. Askeri örgütlerdeki azınlık gruplarının tarihinin çoğu için, azınlıklar genellikle bu tür gruplar için ayrı koşullar oluşturarak baskın ırksal gruptan ayrılmıştır. 

Bu eski askeri organizasyonlarda, ama aynı zamanda I.Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı sırasında Kanada’nın Fransız-Kanada alayları aracılığıyla daha yakın bir tarihsel bağlamda doğruydu., İngiliz ordusu ve sömürgecilik sırasında fetihlerinden çeşitli azınlık gruplarının askere alınması ve azınlık gruplarının daha önce bahsedildiği gibi benzer zaman periyotlarında Kafkas komutanlığı, azınlık örgütleri olarak ayrılması. 

Amerika Birleşik Devletleri örneğinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra askere Afrikalı-Amerikan katılımı, Afrikalı-Amerikalılara Kafkas üyelerinin orduda sağladığı daha iyi muamele nedeniyle yüksekti. 1954 yılına kadar iş dışlanma sona erdiğinde, yeniden kayıt oranları ortalama olarak Kafkasya askerlerinin iki katına yaklaşana kadar arttı. Benzer bir durum İngiltere’de azınlık katılımı ile ortaya çıktı, ancak her iki durum da üst rütbe dağılımında keskin bir eşitsizlik gördü, çünkü her ikisinin de sahip olduğu ve daha az ölçüde, orantısız olarak düşük bir üst rütbeli azınlık seviyesine sahipti.

 Askerlikte azınlıklar için özel programları olan ülkelerİki veya daha fazla eşit statülü grubu için paralel askeri yapıları olan ülkelerAskerlikte azınlıklar için özel programları bulunmayan ülkeler
Örnek ÜlkelerABD, Avustralya ve Yeni ZelandaKanada, İngiltere, İsviçre ve BelçikaFransa, Almanya, İspanya, Romanya ve Bulgaristan
ÖzellikleriDengeli temsili sağlamak için alınan aktif önlemler vardır, alt kademeler memurlardan çok daha fazla entegre edilmiştirKimlik temelinde kurulan birimler, genellikle farklı gruplar ulusun kuruluşunda rol oynamıştırAzınlık statüsüne bakılmaksızın oluşturulan birimler, egemen ulusal topluluğun çıkarlarını vurgular ve orduda çok sayıda azınlık olabilir ancak subay olarak çok az
Olası avantajlarOrduda fırsat eşitliği sağlayacak politikalara sahip olmakParalel yapılar, yerel nüfusla birliklerin tanımlandığı bir iç kriz sırasında ve dış savaş sırasında azınlıkların ulusal bir askeri çabaya katkısını vurgulamaktadır.Orduda daha fazla uyum
Olası dezavantajlarAzınlıkların fazla temsil edilmesine yol açabilirEğitim ve yönetim için daha fazla para gerektirirAzınlık hakları konu dışı muamele görür veya ihlal edilir

ASKERLİKTE KADINLAR 

Askeri ve toplumsal cinsiyet konuları, askeri sosyoloji içinde çok çeşitli ve çoğul bir alandır. Kadınların rolleri çocuklara kültürel değerlerin verici olmaktan içerebilir. Ulusal mücadelelerde kadınlar en aktif rollerden birine sahipti.

Kadınlar tarih boyunca orduda görev yapmışlardır. Bazı Latin Amerika ülkerinde, İsrail, Nikaragua, Ruanda ve Kuzey İrlanda’da kadınların askere alımı çok önemlidir.

II. Dünya Savaşı sırasında kadınlar daha sonra Kadınlar Ordusu Kolordusu (WAC) olarak değiştirilen Kadınlar Ordusu Yardımcı Şirketi’nde (WAAC) hizmet verdiler. Buna ek olarak, DALGA veya Gönüllü Acil Servislere Kabul Edilen Kadınlar vardı.  

Jane Addams ve Cynthia Enloe, askeri sosyolojiye anahtar fikirleri olan kadınlar olarak tanımlandı. Addams’ın etkisi, feminist barış ve barışı koruma üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor. Enloe’nin etkisi, feminist ordu görüşüne dayanıyor.

ASKERİ BİLİM  

Son zamanlarda modern askerlerin bilgilerini nasıl yapılandırdıklarına ilgi duyulmaktadır. Modern silahlı kuvvetlerdeki askeri bilim, tartışmasız bir sert bilim, sosyoloji  ve askeri tarihin (beşeri bilimler) bir kombinasyonu olduğu zaman, sert bir bilimin havasını almıştır. Modern askeri bilimin ardındaki varsayımların postmodern yapısökümleri, modern askerlerin toplumsal olarak gerçekliklerini nasıl inşa ettiklerini ortaya koymada etkili olabilir. 

Kaynak: Bilgipedia Türkiye'nin En Doğru, En Kapsamlı Bilgi Deposu

www.bilgipedia.org


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum