EMEVİLER (MS 661- MS 750)

EMEVİLER (MS 661- MS 750)
05 Temmuz 2020 - 12:33 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 - 12:36
EMEVİLER
(MS 661- MS 750)
 
Başkentler : Şam, Harran.
 
Yönetim Konuşma Dili: Arapça
 
Emeviler (Umeyoğulları) Hz. Muhammed’in dahil olduğu Haşimoğullarına akraba olup Mekke merkezli Kueryş kabilesinin alt ailelerinden birisidir.
 
Hz .Muhammed tarafından 630 yılında fetih oluncaya kadar Mekke, Ebu Süfyan tarafından idare edilmekteydi. Bundan dolayı İslam Halifeliği makamına geçen Muaviye’den torunu II. Muaviye’ye kadar olan süreye kadar olan hanedanlık Süfyaniler olarak ta adlandırılmaktadır.
 
Muaviye iktidarı ele geçirdikten sonra, saltanatını güçlendirmek adına iç güvenliğe ve dış genişlemeye büyük önem verdi. 
 
İç cephede, Kufe şehrinde Hujr bin Adi liderliğinde büyük bir isyan çıktı. Hicr ibn Adi, Ali’nin soyundan gelenlerin halifeliğe olan iddialarını destekledi, ancak hareketi Irak valisi Ziyad ibn Abi Sufyan tarafından kolayca bastırıldı. Aynı zamanda bir sahabe olan Hurj , Muaviye tarafından Hz. Ali’yi desteklediği için ölüm cezasına çarptırıldı.
 
Muaviye ayrıca Suriye’deki Hristiyan topluluklarla barış içinde bir arada yaşamaya teşvik etti; “Hristiyanlar ve Araplar için barış ve refah” ile hüküm sürmesini sağladı. Aynı zamanda, Bizans Roma İmparatorluğu’na karşı durmadan savaş açtı. Saltanatı boyunca Rodos ve Girit işgal edildi ve Konstantinopolis’e karşı birkaç saldırı başlatıldı . Başarısızlıklarından sonra büyük çapta bir Hıristiyan ayaklanmasıyla karşı karşıya kaldılar. Muaviye, Bizans’la bir barışı sağlamak durumunda kaldı.
 
Muaviye ayrıca Kuzey Afrika’da ve Orta Asya’da askeri genişlemeyi sürdürdü.
 
Yezid döneminde İslam tarihçilerinin ikinci fitne olarak olarak adlandırdığı olaylar zinciri olmuştur. Hz. Muhammed’in torunu ve Hz. Ali’nin oğlu olan Hz. Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyr üzerine baskılar artmıştı.
 
Hz. Hüseyin ve kafilesi günümüz Irak sınırları dahilinde olan Kufe şehrine doğru yola çıktı. Yezid’in ordusu ile Kerbela yakınlarında karşılaştı. Yezid’in silahlı ordusu Hz. Hüseyin ve yanında kileri şehit etti.
 
Hz. Hüseyin’in şehit olması sonrasında başta Mekke ve Medine olmak üzere birçok yerde huzursuzluk ve muhalefet arttı.
 
683 senesinde Yezid ordusu Medineyi muhasara etti ve Harrah Savaşını kazandı. Rotasını Mekke’ye çeviren Yezid ordusu kuşattı.
 
Medine işgali sonrasında yaşanan yağma ve saldırılar, Kabe’nin mancıklar vasıtasıyla zarar görmesi sonra ki yıllarda konuşulacak toplumsal infiallere neden oldu.
 
Mekke kuşatması devam etmekteyken Yezid Bin Muaviye öldü ve ordu Şam’a döndü.
 
Yezid’in oğlu II.Muaviye hükümdarlığı ele geçirdiyse de Şam bölgesi dışında pek itibar görülmüyordu.
 
Bu dönemde Suriye’de, Vadi bin Umayya ile Marvan arasında iki otorite ortaya çıkmıştı.
 
684 yılında Marj Rahit alanında karşılaşan iki tarafın savaşında Mevan galip geldi ve Halifeliği ele geçirdi.
 
BİRİNCİ MERVAN DÖNEMİ
Mervan’ın ilk görevi, o zamanlar İslam dünyasının çoğunda halifelik olarak bilinen İbn-i Zubayr’ın rakip iddialarına karşı yetkisini iddia etmekti. Mervan, Mısır’ı Emeviler için yeniden ele geçirdiyse de 685 yılında öldü. Saltanatı sadece dokuz ay sürdü.
 
Mervan, Emevi halifeliği kontrolünü yeniden birleştiren oğlu Abdül Malik (685-705) tarafından başarılı oldu . Abdülmalik’in ilk hükümdarlığı, El Muhtar isyanıyla karşılaştı . El-Muhtar, Ali’nin bir başka oğlu olan Muhammed İbn el-Hanafiye’yi halifeliğe yükseltmeyi umuyordu, ancak İbn-i Kerimya’nın kendisi isyanla bağlantısı olmasa da. El-Muhtar askerleri, hem 686’daki Emevilerle, Musul yakınlarındaki Khazir nehrinde , hem de 687’deki İbn- Zubayr’ı yenerek savaşa girdi. Bu sırada El-Muhtar isyanı bastırıldı.
 
691’de Emevi askerleri Irak’ı fethetti ve 692’de aynı ordu Mekke’yi ele geçirdi. Ibn el-Zubayr saldırıda öldürüldü.
 
Abdül Malik zamanında Halifelik yönetimi, Devletin merkezileştirilmesi ve Arapça’nın resmi dili olarak kurulmasıyla bilinmektedir. Ayrıca, daha önce kullanımda olan Bizans ve Sasanili paralarına benzeyen, anonim bezemeli damgalı, benzersiz bir Müslüman madeni para da bastırdı.
 
Abdül Malik, ayrıca, Bizans’a Sebastopolis’teki mağlup edilmesi ve Ermenistan ve Kafkasya İberia üzerindeki kontrolünü geri kazanması için Bizans’a karşı saldırgan bir savaş başlattı.
 
Abdül Malik’in ölümünün ardından oğlu El Velid I (705-715) halifeye dönüştü. El-Velid aynı zamanda inşaatçı olarak da faaliyet göstererek , Medine’deki El-Mescid-i Nebevî’nin  ve Şam Büyük Camii’ne yapımında destekçi oldu.
 
712 yılında, Emevi generali Muhammed bin Kasım , Basra Körfezi’nden Sind’e gitti ve Indus nehri boyunca hem Sind hem de Pencap bölgelerini ele geçirdi. Sindh ve Pencap’ın fethi, günümüz Pakistan’ında külfetli olmasına rağmen, Emevi Halifeliği için büyük kazanımlardı.
 
Bununla beraber, El Haccı bin Yusuf Al-Tefafi’nin ölümüyle kazanımlar durdu. Bundan sonra, Müslüman kronikçiler Halife Mehdi’nin “Hindistan’ın herhangi bir bölgesini ele geçirme projesinden vazgeçtiğini” kabul etmektediler.
 
El-Velid, hükümdarlığı sırasında kardeşi Süleyman’ın komutasında, 715-717 aralığında Konstantinopolis  uzun süren kuşatması yapıldı. Kuşatmanın başarısızlığı, Bizans başkentine karşı ciddi Arap tutkularının sona erdiğini gösterdi. Ancak, sekizinci yüzyılın ilk yirmi yıl içine itilmiş Halifeliğin devam eden genişlemesi ki batıda İber Yarımadası doğuda Maveraünnehir ve Hindistan’a kadar dayandı.
 
Çinliler , Emeviler komutanı El-Yashkuri ve ordusunu Taşkent’e kaçmaya zorlayan Aksu Muharebesinde (717) Emevi işgalcilerini yendi.
 
Süleyman, kuzeni olan Ummar halifesi Abdül-Aziz (717-720) tarafından başarılı bir şekilde yerine getirildi.
 
Abdül Malik’in bir başka oğlu olan Ömer’in ölümünden sonra, Yezidi II (720-724) halifeye dönüşmüştür.
 
HİŞAM VE SINIRLARIN GENİŞLEMESİ
Halife olan Abdülmelik son oğlu  Hişam zamanında,  uzun ve olaylı saltanatı askeri genişleme kısaltma damgasını her şeyden idi (724-43).
 
Hişam karargahını Şam’a oranla Bizans sınırına daha yakın olan Suriye’nin kuzeyindeki Resafa’da kurdu ve Konstantinopolis’in son kuşatmasının başarısızlığını takiben sona eren Bizanslılara karşı düşmanlıklarını sürdürdü.
 
Anadolu’ya bir dizi başarılı baskın düzenlediyse de  Akroinon Savaşı büyük bir yenilgiye uğradı.
 
Hindistan’da Arap orduları, 8. yüzyılda güneyde Hint Chalukya hanedanı ve kuzeyde Hint Pratiharas Hanedanı tarafından yenildi ve Araplar Hindistan’dan sürüldü.
 
 
Emevi İmparartorluğu
 
Kafkasya ,  Hazarlar ile mücadele Hişam zamanında doruğa ulaştı. Araplar tarafından kurulmuş olan Derbent şehri büyük bir askeri üs olarak ve kuzey Kafkasya çeşitli istilalara başlattı, ancak Hazarlar boyun eğdirmekte başarısız oldu. Çatışmalar zorlu ve kanlıydı ve Arap ordusu 730’da Marj Ardabil Muharebesi’nde büyük bir yenilgiye uğradı. Mervan bin Muhammed, II. Mervan’a, 737 yılında savaşın sona erdiği bildirildi. Volga’ya kadar bölge ancak Hazarlarda kaldı.
 
Kureyşi Arapları arasındaki hoşnutsuzluk , 731’deki Defile Muharebesi’ndeki kayıplardan sonra keskin bir şekilde yükseldi. 734’te El Harith ibn Surayj , Balkh’ı yakalayan ancak Merv’i almayan, Araplar ve yerlilerden geniş destek alan bir isyana yol açtı . Bu yenilgiden sonra Al-Harith’in hareketi çözülmüş görünüyordu. Arap olmayan Müslümanların hakları sorunu Emevileri rahatsız etmeye devam edecekti.
 
ÜÇÜNCÜ FİTNE
 Bu dönemde saray şatafatı ve otorite sarsıntılarıyla doluydu. 744 senesinde III. Yezid , Şam’da halife ilan edildi ve ordusu II. El Velid izleyip öldürdü.
 
III. Yezid dindarlık için belli bir üne kavuşmuş ve toplum tarafından saygı duyulan bir hükümdar olsa da  Saltanatına sadece altı ay sürdü ve öldü.
 
Yezidi kardeşi İbrahim’i halefi olarak atamasına rağmen I. Mervan  torunu olan II. Marwan II (744-50), kuzey sınırından bir orduyu yönetti ve 744 Aralık şafağında Halife ilan edildi.
 
Mervan, başkenti hemen bugünkü Türkiye’de  Harran’a taşıdı .
 
Suriye’de, başkentin yer değiştirmesinden öfkelenmesi nedeniyle bir isyan patlak verdi ve 746’da Mervan , misilleme olarak Humus ve Şam duvarlarını yıktı.
 
ABBASİ DEVRİMİ
Haşimiye hareketi, Abbasi ailesi, Emevi halifeliğini devirdi. Emevilerin rakipleriydi, ama “Haşimiyya” kelimesi özellikle Ali’nin torunu ve Muhammed ibn el-Hanafiyya’nın oğlu Ebu Haşim’e atıfta bulunuyor. Bazı geleneklere göre, Abu Haşim 717 yılında Abbasi ailesinin başı olan Muhammed İbn Ali’nin evinde Humeima’da ve halefi olarak Muhammed İbn Ali olarak öldü.
 
Bu gelenek , Abbasi’nin, kendilerini Muhammed el-el Hanefiyya’nın destekçileri olarak temsil eden Muhtar’ın başarısız isyanının destekçilerine hareket etmelerine izin verdi .
 
Haşimiye hareketi 746 senesinde , Arap ve Mevali adı verilen Arap olmayan müslümanlar arasında karşılık buldu ve hızla büyüdü. 
 
746 civarında, Ebu Müslüman , Haşimya’nın Khurasan’daki liderliğini üstlendi. 747’de, siyah bayrak işareti altında gerçekleştirilen Emevi yönetimine karşı açık bir ayaklanma başlattı . Kısa bir süre sonra Emeviler valisi Nasr ibn Sayyar’ı kovdu ve batıya doğru bir ordu gönderdi. Küfe, 749 son Emevi kalesi düştü kuşatma altına alındı ve aynı yılın Kasım ayında Ebul Abbas Seffah Kufe’de camide yeni halife olarak tanındı.
 
Bu noktada Mervan, birliklerini Harran’dan seferber etti ve Irak’a doğru ilerledi. Ocak 750’de, iki güç Zab Muharebesinde bir araya geldi ve Emeviler yenildi. Şam nisan ayında düştü ve Ağustos ayında Mervan Mısır’da öldürüldü.
 
EMEVİ YÖNETİMİ
İlk dört halife, daha önce aynı bölgeyi yöneten Bizans İmparatorluğu’nun uygulamalarını ve idari kurumlarını takip ederek imparatorluk için istikrarlı bir yönetim yarattı. Bunlar; siyasi ilişkiler, askeri ilişkiler, vergi tahsilatı ve dini idare şeklinde dört ana hükümet kolundan oluşuyordu. Bu birimler kendi içinde çeşitli alt görev ve kollara ayrılmıştı.
 
İLLER
Coğrafi olarak, imparatorluk, Emevi hükümdarlığı boyunca sınırları defalarca değişen çeşitli illere bölünmüştür. Her ilde halifenin atadığı bir vali vardı. Vali, ildeki din görevlileri, ordu liderleri, polis ve sivil idarecilerden sorumluydu. O bölgeden gelen vergilerle yerel harcamalar ödendi ve geri kalan her yıl Şam’daki merkezi hükümete gönderildi. Emevi yöneticilerinin merkezi gücü hanedanlığın sonraki yıllarında azalırken, bazı valiler Şam’a ekstra vergi geliri göndermeyi ihmal ettiler ve büyük kişisel servetler yarattılar.
 
PARA BİRİMİ
Bizans ve Sasani İmparatorlukları, Müslümanların fethinden önce para ekonomilerine dayanıyordu ve bu sistem Emevi döneminde yürürlükte kaldı. 658 yılına kadar Bizans bakır sikkeleri kullanılırken, parasal reformlara kadar Bizans altın sikkeleri hala kullanılıyordu. Buna ek olarak, Emevi hükümeti Şam’da başlangıçta önceden var olan madeni paralara benzeyen ancak bağımsız bir yönde gelişen kendi madeni paralarını yazmaya başladı. Bunlar tarihte Müslüman bir hükümet tarafından basılan ilk paralardı. Altın sikkelere dinar, gümüş sikkelere dirhem denirdi.
 
BÜROKRATİK YÖNETİM
Halife’nin yönetiminde yardımcı olmak için Merkezde altı Kurul vardı: Divan El-Haraç (Gelir Kurulu), Divan el-Rasa (Yazışma Kurulu), Divan al-Hatam (İmza Kurulu), Divan el-Barid (Yayınlar Kurulu), Divan al-Kudat (Adalet Kurulu) ve Divan al-Jund (Askeri Kurul) şeklindeydi.
 
SOSYAL YAPI
Emevi Halifeliğinde dört ana sosyal sınıf vardır:
1. Müslüman Araplar
2. Müslüman olmayan Araplar (Müslüman Arapların müşterileri)
3. Zımmiler, Müslüman olmayan özgür insanlar (Hristiyanlar, Yahudiler, Zerdüştler ve diğerleri)
4. Köleler
Müslüman Araplar toplumun tepesindeydi ve fethedilen bölgelere hükmetme görevi olarak görüyorlardı. İslam’ın tüm Müslümanların eşitliğini öğretmesine rağmen, Arap Müslümanlar kendilerini Müslüman olmayan Araplardan daha fazla saygı duyuyorlardı ve genellikle diğer Müslümanlarla karışmıyorlardı.
 
İslam yayıldıkça, Müslüman nüfusun gittikçe daha fazla sayıda Arap olmayanlardan oluşuyordu. Bu, yeni hilelere Müslüman Araplarla aynı haklar verilmemesi nedeniyle sosyal karışıklığa neden oldu. Ayrıca, dönüşümler arttıkça, Müslüman olmayanların vergi gelirleri de tehlikeli seviyelere indi. 740’larda Abbasi İsyanı’nın yol açmasına yardım edene kadar bu meseleler kötüleşmeye devam etti.
 
HALİFELER LİSTESİ
Halife    Saltanat
Şam Halife
 
Muaviye Bin Ebu Sufyan              28 Temmuz 661 – 27 Nisan 680
Yezid Bin Muaviye          27 Nisan 680 – 11 Kasım 683
Abdullah Bin Zübeyr     
Muaviye (II) bin Yezid  11 Kasım 683 – Haziran 684
Mervan bin El- Hakem                  684 Haziran – 12 Nisan 685
Abdulmalik bin Mervan                12 Nisan 685 – 8 Ekim 705
El Velid Bin Abdülmalik                 8 Ekim 705 – 23 Şubat 715
Süleyman bin Abdülmalik            23 Şubat 715 – 22 Eylül 717
Ömer Bin Abdülaziz        22 Eylül 717 – 4 Şubat 720
Yezid (II) bin Abdülmalik              4 Şubat 720 – 26 Ocak 724
Hişam El Abdülmalik       26 Ocak 724 – 6 Şubat 743
El Velid (II) bin Yezid      6 Şubat 743 – 17 Nisan 744
Yezid (III) bin El Velid     17 Nisan 744 – 4 Ekim 744
İbrahim bin Velid             4 Ekim 744 – 4 Aralık 744
Mervan (II) bin Muhammed      4 Aralık 744 – 25 Ocak 750

Kaynak: BİLGİPEDİA
http://www.bilgipedia.org/category/islam-devleti-tarihi/
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum