Doç. Dr. Shurubu KAYHAN

Doç. Dr. Shurubu KAYHAN

[email protected]

TUVA TÜRKLERİNİN DİNİ İNANIŞLARI

29 Kasım 2020 - 16:13
Reklam

TUVA TÜRKLERİNİN DİNİ İNANIŞLARI

Tuva Türk'leri birkaç dinin ve kültürün kesiştiği noktada yer almaktadır. Aynı topraklarda Hristiyanlar, Buddalar ve Şamanlar barış içinde hayat sürdürmektedirler. XIII asırda Tuvaların Moğol İmparatorluğuna dahil olmalarıyla Budda ile tanışıklıkları başlar. Fakat bu dinin kabulu ve yaygınlaşması ancak Tuvaların Çın İmparatorluğuna XVIII asırda katılmalarıyla gerçekleşir. Budda dini Tuva halkının geleneksel örf ve adetlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Tuvalar iki dinin arasında kendi hayat şartlarına uygun şekilde geleneklerini oluşturmuşlar. Şamanlık ve Budda Tuvaların beşikten mezara kadarki tüm geleneklerine yansımıştır. Günümüzde de Tuvada senkretik (karışmış) dini görüş yaygındır. Günlük hayatlarında Tuvalar her şeyi Şaman inanışlarına göre uygularken en çok hastalıkta bu uygulamadan medet unmuşlar. Tuvalar insan dünyasıyla ruh dünyasının arasında köprü oluşturan Şamanlığın insan sağlığını geri döndürdüğüne inanırlar. Şaman adetlerini uygularken transa geçen şaman, ruhların arasında bulunduğunu ve orada gördüklerini etrafındakilere anlatır.

Tuva Türkler'inin Şaman inançlarına en yakın bağlantısı olduğunu düşündükleri değer bir adetleri de gırtlak şarkılarıdır. Tuvalar buna " höömei" derler. "Höömeinin" en büyük özelliği ise bunu söyleyen kişinin iki yada daha fazla sesi aynı anda çıkartmalarıdır. 1865 yılında ilk defa kayıda alınan " höömei " Avrupalı dinleyiciler tarafından çok büyük ilgi görmüştür. Günümüzde "höömei" bir kaç kişi tarafından koro şeklinde de söylenmekte. Bunlardan en iyi tanınmış olanı Huun- Huur- Tu grubudur.

Tuvaların diğer ilginç adetlerinden biri de misafirlere ilk geldiklerinde tuzlu çay ikram etmeleridir. Misafirin isteğine göre çaya süt ve yağ da ilave ederler. Tuvalıların bu geleneksel tuzlu çayları özel olarak yeşil çaydan yapılır. Tuzlu çay harareti alır, susuzluğu giderir ve vücudun tuz oranını dengede tutar. Süt ve yağ eklendiği zaman da tokluk hissi verir.

Tuva Türk'leri kendi örf ve adetlerine bağlı bir halk olup günümüzde de bunları yaşatmaya devam ediyorlar...

Религиозные убеждения Тувинцев
Земля Тувинцев расположена на месте пересечения нескольких культур и религий. На этой земле мирно живут и христиане, и буддисты, и шаманы. С тех пор как в XIII веке Тувинцы вошли в состав Монгольской империи, началось их знакомство с буддизмом. Однако распространение и религиозное признание буддизма началось лишь с присоединением Тувинского народа к Китайской империи. Буддизм очень сильно повлиял на традиции и обычаи жителей Тувы. Находясь под влиянием двух религий, Тувинцы, в соответствии с условиями жизни, создали свои собственные традиции. Шаманство и буддизм одинаково отразились на всех традициях, а также жизни этого народа от колыбели до могилы. До сир пор в Туве живут люди с синкретическими (смешанными) религиозными убеждениями. В повседневной жизни у них довольно часто практикуется шаманизм. Особенно во время болезней прибегают к методам лечения, применяемым в шаманизме. Согласно их верованию, шаманство есть мост, который соединяет человеческий мир с миром духовным. Тувинцы также убеждены, что именно посредством шаманства можно вернуть человеку его здоровье. Шаманы же, совершив определенный ритуал, погружаются в транс и присоединяются к миру духов. После они делятся с окружающими о том, что увидели в том мире.

Еще одной шаманской традицией, которую очень чтят Тувинцы, является горловое пение. Они называют это «хоомей». Главной особенностью «хоомей» является умение петь двумя или больше голосами одновременно. Пение «хоомей» впервые было записано 1865 году и очень заинтересовало европейскую аудиторию. Кроме этого, очень распространено хоровое пение «хоомей». Самая известная на сегодняшний день хоровая группа это «Хуун-Хуур-Ту». Не менее интересен обычай Тувинцев встречать пришедших в дом гостей соленым чаем. По желанию гостя в чай добавляют молоко и масло. Соленый чай понижает жар, утоляет жажду и устанавливает солевой баланс в теле, тогда как молоко и масло дают ощущение сытости.

Тувинский народ очень тесно связан со своими традициями и обычаями и продолжают их сохранять по сей день…

Touvans religious beliefs
Touvans Land is located at the intersection of several cultures and religions. Christians, Buddhists and Shamans peacefully living on this lend. Since the 13th century, the Touvans became part of the Mongol Empire and their familiarity with Buddhism begins. However, the proliferation and religious recognition of Buddhism started only when the Touvans accessed to the Chinese Empire. Buddhism influenced to the traditions and customs of the Touva inhabitants. While under the influence of two religions, Touvans according to conditions of life have developed their own traditions. Shamanism and Buddhism equally affect for all traditions, as well as for the life of the people from the cradle to the grave. Still in the Touva, people live with mixed religious beliefs. Touvans quite often practice shamanism in daily life. Especially during disease treatments, they resort methods that used in shamanism. According to their belief, shamanism is a bridge that connects the human world with the spiritual. Touvans are also convinced that through shamanism they can return person's health. Shamans immersed in a trance and joins to the world of spirits by doing a certain rituals. After returning, they share what they saw in that world with others.

Another shamanic tradition, which is very valued to Touvans is a throat singing. They call it «khoomei». The main feature of «khoomei» is the ability to sing with two or more voices simultaneously. Singing «khoomei» first recorded in 1865 and very interested European audience. Choral singing of «khoomei» is also very common. The most famous choral group to date is «Huun-Huur-Tu». Very interesting another custom of Touvans; when the guest came to house they greet him with a salty tea. If the guest requests, they add milk and butter in his tea. Salted tea lowers fever, quenches thirst and sets the salt balance in the body, whereas milk and butter gives the feeling of satiety.

Touvan people connected very close with their traditions and continue to remain them…

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum