Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

ULUSLARARASI MUHASEBE ÜZERİNE

17 Ocak 2021 - 12:13 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 - 13:10

ULUSLARARASI MUHASEBE ÜZERİNE

Halk arasında muhasebe, bir kuruluşun, bir şirketin, bir işletmenin, bir serbest meslek sahibinin kasasından ya da banka hesabından çıkan paralar ile ilgili bir yer olarak bilinmektedir.

Dünya ülkelerinde,  kamu sektöründe olsun özel sektörde olsun, bütün firmalar, çağdaş ve modern ekonomik gereklere göre etkin, verimli ve karlı işletmecilik yapmak, milli gelire katkı sağlamak üzere kurulmuşlardır.

Bu amaç doğrultusunda her firma, kendisine özgü organizasyon planı çerçevesinde iş bölümü yapmakta,  yönetim birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemekte ve hiyerarşik bir düzen kurmaktadır.

Bir Firma muhasebe biriminin asli  görevi de, bu hiyerarşik düzen içinde, bir gemi misali firmanın okyanuslarda doğru yol almasına ve güvenli limanlarda demirlemesine kılavuzluk etmek ve kaptan köşkünde işlevini güçlü bir şekilde yerine getirmek  olarak  tanımlanmaktadır.

Muhasebe, bir kuruluşun mali ve ekonomik yapısının aynası olarak da ifade edilmektedir.

*

Her hesap döneminde, gerçekleri yansıtan kayıt düzenine dayanılarak, genel kabul gören muhasebe standartlarına uygun olarak gerekli idari, hukuki, mali,  ekonomik ve ticari tablolar ile çizelgeler hazırlanmaktadır.

Firmanın mali ve ekonomik yapısının başlıca göstergesi olan bu tablolar şöyle sıralanmaktadır:

Füzyon ya da konsolide bilanço, füzyon veya konsolide gelir tablosu, kar ve zarar cetveli, finansman tablosu (fon akım tablosu), istihdam tablosu, ithalat ve ihracat tablosu, duran varlıklar ve amortismanlar hareket tablosu, mali bünyedeki varlıklar ve kaynaklar çizelgesi, vergiler tablosu, mal ve hizmet üretimi tablosu, alım ve satış tablosu, mal ve hizmet maliyetleri tablosu, stok hareket tablosu, alım ve satış birim fiyatları tablosu, kanuni yükümlülükler tablosu, yatırım tablosu, borç ve kredi hareket tablosu, alacak hareket tablosu,  nakit akım tablosu, fon akım tablosu, kur farkları ve faiz tablosu, dava takip çizelgesi, gelir, harcama ve üretim yöntemleriyle hesaplanan milli gelire katkı tablosu ( katma değer tablosu), kar dağıtım tablosu.

Vergiler,  yasal muhasebe kayıtlarına göre  hesaplanmaktadır.                                         

*

Her hesap döneminde; kuruluşun dünya ve ülke ekonomisi göz önünde bulundurularak firma yönetimince “yıllık faaliyet raporu” ile “yıllık denetim raporu”  düzenlenmektedir.

Öte yandan; yasaların verdiği yetkiye bağlı olarak; kamusal kurumlar (Sayıştay, teftiş ve denetim organları vb.), yeminli mali müşavirler, bağımsız denetçiler, serbest muhasebeci ve mali müşavirler, mali analistler ve muhasebe uzmanları tarafından;  bir  firmanın idari, teknik, mali, ekonomik ve ticari yapısını   ortaya çıkarmak üzere “uygunluk denetimi”, “idari denetim“, “mali yönetim”, “hukuki denetim”, “teknik yönetim”, “ekonomik denetim”, “performans denetimi” yapılmaktadır. Ayrıca, “ivedi durum raporu”, “genel rapor” ve “özel inceleme raporu” da gündeme gelmektedir.

Bu raporlar bir bakıma, firmaların “genel ve detaylı fotoğrafı”,  “check-up”ı  ve “ kalite kontrolü” niteliğini taşımaktadır.

Söz konusu raporlarda, kuruluşun; varsa idari, teknik, ekonomik, mali, ticari, hukuki ve sosyal sorunları tüm yön ve boyutları içinde ayrıntılı bir şekilde ele alınmakta; analiz ve değerlendirmeler kapsamında çözüm önerileriyle birlikte gerekli işlem, tedbir ve uygulamaların   hayata geçirilmesi amacıyla  raporlar yetkili mercilere ve firmanın karar alma organlarının onaylarına sunulmaktadır.

Gelecek  dönem ve yıllara ilişkin her türlü idari, mali, teknik, ekonomik ve sosyal planlamalar ve bütçeler; onaylanmış  rapor sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

*

Bu arada üst düzey muhasebe sorumlularında, yönetim, hukuk, ekonomi ve ticaret gibi alanlarında yeterli bilgi ve tecrübe birikimleri ile yabancı lisan aranmakta; buna göre donanımlı bir muhasebe uzmanı 15-25 yılda yetişmektedir.

*

Her devletin, ekonomik sektörler açısından farklılık kazanan milli muhasebe göstergeleri bulunmaktadır.

Bir ülkede miili gelir, katma değer, kar, zarar, vergi, trasnsfer, ödeme, fiyat endeksi, ödemeler dengesi, enflasyon vb. ekonomik göstergeler; muhasebe kayıtlarının füzyon ve konsolidasyonu ile elde edilmektedir.

Dünya basınından izlenen devletlerde,  sektörlerde ve kuruluşlardaki her çeşit mali, ticari, sosyal, idari  ve ekonomik haberlerin, görüş ve yorumların başlıca kaynağı, muhasabe verilerinin, bilançoların ve gelir-gider tablolarının füzyon veya konsolide edilmesiyle sağlanan  rakamlardan oluşmaktadır.

Dünya Bankası (World Bank), International Monetary Fund (IMF), İnternational Finance Corporation (IFC) gibi uluslararası kuruluşlar da   muhasebe ile ilgili platformlarda  faaliyet göstermektedir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum