Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

2023

08 Ocak 2023 - 11:53

YIL 2023

İnsanlık 2023 yılına ayak bastı. 

Dünya tarihi, özellikle Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Yumuşama Politikası ve Soğuk Savaş dönemleri bütün yönleri ve boyutlarıyla bilinmektedir.

Bu bağlamda tarihsel dönemler ve süreçlerden çıkarılması gereken derslerin ışığı altında önümüzdeki 2023 yılı ve sonrasının denklemi nasıl projelendirilecek, yapılandırılacak ve  şekillenecektir?

İşte; araştırmacı  tarih, toplum ve siyaset bilimcilerinin  gündem maddesi...

*

Dünya kamuoyunun sıcak  gündemine yerleşen meseleler, aşağıdaki başlıklar altında ele alınmakta ve bütün yönleriyle değerlendirilmektedir:

 

Yerel, bölgesel ve küresel güçler arasındaki diyalog kopukluğu - Süper güçler arası diplomatik uyumsuzluk - Küresel ısınma ve iklim değişikliği - Çevre kirlenmesi - 

Orman yangınları - Tayfunlar - Depremler - Volkanik patlamalar - Çarpık kentleşmeler - Doğanın korunamaması -

Hayvanlara olan ilginin zayıflaması - Bazı dünya toplumlarında gözlenen büyüklük kompleksi, benmerkezcilik, aşırı hırs ve empati noksanlığı -  Dünya tarihinden gerekli derslerin yeterince çıkarılamaması - Rusya - Ukrayna Savaşı - Nükleer denemeler - Kronikleşen terör olgusu - İranlı kadınların başkaldırısı - Afganlı kadınların direnişi - Küresel Koronavirüs salgını ve sonuçları - Diğer kronik ve salgın hastalıklar - Ülkeler arası trajik göçler: Göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar - Enerji krizi - Ekonomik sorunlar - Gıda sıkıntısı - Yoksulluk - Yasadışı olaylar - Z kuşağı bulmacası - Atasözleri, deyiş ve öğütlerin genellikle hayata geçirilememesi ve  kitaplarda bırakılması - Dünya siyaset sistemlerindeki çeşitlilik ile insani ve evrensel değerlere yönelik ortak paydaların tanımlanmaması ve kurumlaşamaması - İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük devletlerin liderliğinde kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın (BM), uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla savaşlara ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını,  gösterilen çabalara karşın,     yeterince önleyememesi - -Latin Amerika, Afrika, Ön ve Doğu Asya’daki bazı devletlerde görülen toplumsal karmaşa - Orta Doğu çıkmazı - Büyük güçlere ait uluslararası siyasi sorunların, genel kabul gören ortak paydalara yönelik çözüm önerilerine  bağlanmaması ve  uzlaşmaların ertelenerek  askıda bırakılması - Dünya Bankası, IMF ve IFC verilerine göre çok sayıda dünya ülkesindeki yatırımların ekonomik gereklere uygun projelere bağlanamaması - Dünya dillerindeki dilbilgisi kurallarında vurgulanan  yozlaşma-  Dünya dillerindeki stratejik öneme sahip   kelimelerin ifade ettiği anlamların kavramlaştırılamaması - Dünyadaki  okur sayısındaki düşüş - Entelektüel kültürde (fikri kültür) duraklama - Sanat, edebiyat ve spor felsefesinden uzaklaşma eğilimi - Eğitim yetersizliği - Küresel eğitim insanlık öğretisiyle başlar anlayışına göre güzel düşünme, güzel konuşma ve güzel işler yapma öğretisinin yaygınlaştırılamaması -

Dünya uygarlığının tek olmasına karşın bazı kültürler arası çatışmalar - Yüksek teknolojinin yol açtığı bazı sosyolojik olumsuzluklar - Olumsuzların, beraberinde diğer sorunları da getirerek artış göstermesi, Küresel insanlık idealinin  genel olarak tanımlanamaması ve kurumsallaştırılamaması...

*

Bu listeye eklenecek diğer meseleler de bulunmaktadır.

Dünya yaşamının içinde yer alan bütün sorunların temelinde yatan faktörler nelerdir?

*

Bilindiği üzere, dünya hayatına her yönden çeşitlilik hakimdir. Bu çeşitliliğe, son yıllarda  birtakım  gelişim ve değişimler eklenmekte, küresel döngüdeki çeşitlilikte yeni gelişim ve değişimler  gözlenmektedir : Yüksek teknoloji, internet, yapay zeka, robotik nesneler, cep telefonları, uzay araçları, koloniler ve evrenin keşfi  araştırmaları, bu  gelişim ve değişimde ne ölçüde önemli rol oynamaktadır?

*

Bilge insanlar şöyle düşünürler:,

-“Evrende her şey, bütün söylem ve eylem, iyilik ve kötülük, karşılıklı olarak etki-tepki, neden-sonuç bağlamında, görünmez iplerle fizik kanunlarına bağlıdır. Tek bir insanın kederi, tüm insanlığın kaderini etkiler.”

-“Dünya hayatında ne kadar insan varsa  o kadar da farklı yüz ve fikir vardır.”

-“Bir insanın başka bir insanı eğitme gücü pek yoktur. Bir insanı, ancak, çevresinden aldığı eğitim sürecinde, kendi aklını kullanarak ve işleterek kendisi eğitebilir.”

-“İnsanlar, kötü niyet olmadıkça hataları ile masumdur.”

-“İnsanları olduğu gibi kabul etmek gerekir. Çünkü bu hayatta hatasız insan olmaz.”

“Doğru bilgi altyapısına dayalı, olumlu katkı yapıcı ve yol gösterici  fikirler, dünya hayatının paha biçilmez zenginliğidir.”

-“Dünya gezegenin halleri, kutsal kozmos’un  bilinmeyen derinliklerinin takibi altındadır.”

-“Bu bağlamda İnsan, çok değerli bir varlıktır. Bu nedenle bir insan, diğer insanların kıymetini bilmelidir. Çünkü, insan insana daima muhtaçtır.”

*

İnsanlığın; uluslararası hukuk çerçevesinde; ortak payda olan insani, ahlaki, manevi, hukuksal, kültürel, bilimsel ve evrensel değerler bağlamında birlik ve beraberlik içinde olması gerekmektedir.

Bu yaklaşım, dünya devletlerinin  sorumluluğundadır.

Sonuç olarak : Dünya insanlığının, geleceğe sevgi ve umutla bakması beklenir. Çünkü sorunlar çözüm için vardır. Çok gün yüzü görmüş ve yaşını başını almış olan yorgun insanlık, kendi icat ettiği  meseleleri, yakın bir gelecekte, yüzyıllardan gelen tarihsel bilgi ve tecrübe birikimi içinde, elbette,   olumlu bir şekilde çözümlere kavuşturabilecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum