Dr. Ceyhun DEMİRKOLLU

Dr. Ceyhun DEMİRKOLLU

[email protected]

ZENGEZUR KORİDORU EKSENİNDE DEĞİŞEN İSRAİL JEOPOLİTİĞİ

19 Ocak 2021 - 21:09 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 - 21:31

ZENGEZUR KORİDORU EKSENİNDE DEĞİŞEN İSRAİL JEOPOLİTİĞİ

                                                           Ceyhun DEMİRKOLLU
KUZEY-BATI AFRİKA DENİZCİLİK VE TİCARİ DANIŞMAN
[email protected]


Osmanlı Devleti’nin son döneminden bu yana emperyalist jeopolitiğin dikkat çekmeyen ama gizli gündemlerle el değiştirilen/değiştirtilen Zengezur bölgesindeki olaylar dünya ölçeğinde savaşa yol açabilecek mikyasta ataleti içinde barındırmaktadır.

Zengezur’daki katliamlar 200 kadar köyde iskân olunan on iki bin ailenin demografik göçü ve on binlerce insanın katliamı neden olmuştur.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucuları bu bölgenin İngilizlerin eline geçmesindense Kafkas bölgesinin etkin gücü SSCB’nin “geçici” ellerinde olmasına de-facto razı olmuşlardır.

Coğrafi bakımdan; Zengezur İsrail veya Trakya’nın üçte biri kadar yüzölçümüne denk gelmektedir.

Bölgenin Azerbaycan ve Nahcivan özerk bölgesi arasında Kuzeyde Göyce mahalli ve İran Kuzeyine 45 km kadar giren Aras’a karışan Hekeri çayının doğu ve batısındaki çorak araziyi kapsar.7500 km2’yi biraz geçtiği söylenebilir.

Ancak bu bölgenin doğusunda kalan Karabağ bölgesi Ermenistan’ın başlattığı yeni işgal hareketi sonucu 2020 yılında Azerbaycan’ın galibiyeti ile yine gündeme gelmiştir.

 Pandemi salgını ve ABD iç/dış gelişmeleri sonucu Rusya ve Türkiye arasında yazılı olduğu henüz bilinmeyen  “anlaşma” desteği ile 44 günde Azerbaycan tarafından 28 yıllık işgal sona ermiş durumdadır. Ancak Türkler açısından Karabağ’dan ziyade “ZENGEZUR” öne çıkmaktadır.

ABD Kuzey Suriye’de, Selanik’te Rusya ve Türkiye’nin (MİKH denilen) muharebe ileri karakollarına fiilen PKK-PYD vasi teröristler veya anlaşmalar ile çevreleme politikaları yürütmektedir.

ABD Avrupa’da Almanya’yı ekonomik olarak Rusya’dan uzak tutmak istemektedir.
ABD’nin bölgede etkisi Türkiye-Rusya işbirliği sonucu şimdilik sınırlanmış durumdadır.
Rusya ile Türkiye’nin Kafkaslarda Zengezur’a uzanan “uyumları” ABD’nin seçimler ve Pandemi etkisiyle bu gölgede Azerbaycan’ın zaferine yol açmıştır.

Ancak Kafkaslardaki bu kırılma Ortadoğu’da İsrail’in uzun vadeli hedeflerinde ciddi başka bir kırılmayı tetiklemiştir. Zengezur “mayınlı sahası”nın temizlenerek Turan kilidinin kırılması İsrail’in jeopolitik hedeflerine engel olabilecek ölçekte önemli bir değişikliktir.
Bu kapı Macaristan’dan Çin’e kadar uzanan bir coğrafyanın birleşmesine yol açabilecek önemdedir.

Bu çalışmada kronolojik sebep-sonuç ilişkilere bakmak yolu ile önümüzdeki olası gelişmelerin ana çatısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Doğaldır ki bir adım daha öteye gidilerek klasik bakış yönteminin durağanlığının saçaklı ve değişken eksene evrilmesine çaba gösterilecektir.

ABD’nin iç politikasında gözlemlenen “Amerikan Baharı” türünden gelişmeler küresel ölçekte bir çözülmeye yol açacak gibi görünmektedir. Bu salınım; Türkiye’nin meşru haklarını tahsil etmesiyle sonuçlanacak kadar öneme sahiptir.

THE CHANGING ISRAEL GEOPOLITICS ON THE AXIS OF THE ZENGEZUR CORRIDOR
Zangezur, whose imperialist geopolitics has not attracted attention but has been changed / changed with hidden agendas since the son period of the Ottoman Empire, contains the amount of inertia that can lead to war on a world scale.
The massacres in Zangezur resulted in the demographic migration of twelve thousand families who were settled in about 200 villages and the massacre of tens of thousands of people.
The founders of this new Republic of Turkey to pass through the hands of the English rather than the active power of the USSR Caucasus "temporary", they were willing to be in the hands of the de-facto.
In terms of geography; Zangezur corresponds to one third of the area of ​​Israel or Thrace.
It can be said that the region between Azerbaijan and Nakhichevan autonomous region covers Göyce district in the north and Aras, which enters the north of Iran for 45 km, and covers the barren land in the east and west of the region.
However, as a result of the new occupation movement initiated by Armenia, the Karabakh region in the east of this region has come to the fore again with the victory of Azerbaijan in 2020.
US pandemic outbreak and internal / external developments as yet unknown consequences of writing between Russia and Turkey "deal" with the support of Azerbaijan by 44 days has already ended 28 years of occupation. However, "ZANGEZUR" stands out for Turks rather than Karabakh.
US in northern Syria, Russia and Turkey in Salonika (called Mikha) to effectively combat outpost with the PKK-PYD terrorists or guardian agreement engages containment policies.
The USA wants to keep Germany away from Russia economically in Europe.
The effect of the US in Turkey-Russia cooperation is the situation now limited.
In Turkey, the Caucasus and Russia Zengezur extending "harmony" with the US elections and the impact the pandemic has led to the victory of Azerbaijan in the shade.
However, this break in the Caucasus has triggered another serious break in Israel's long-term goals in the Middle East. Clearing the Zangezur "minefield" and breaking the Turan lock is an important change that may hinder Israel's geopolitical goals.
This gate is important to lead to the unification of a geography stretching from Hungary to China.
In this study, the main framework of the upcoming possible developments has been tried to be revealed by looking at the chronological cause and effect relationships.
Naturally, one step further, and efforts will be made to evolve the inertia of the classical viewing method into a fringed and variable axis.
Developments such as the "American Spring" observed in the domestic policy of the USA seem to lead to a global dissolution. This swing; Turkey's legitimate rights are important enough to have resulted in the collection.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum