MUSTAFA TATCI YAZDI: MERKEZ MUSLİHÜDDİN EFENDİ

Merkez Efendi olarak bilinen Merkez Muslihüddin Efendi'nin vefatının 498.yılı

MUSTAFA TATCI YAZDI: MERKEZ MUSLİHÜDDİN EFENDİ
17 Şubat 2020 - 20:08 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 - 20:29

MERKEZ MUSLİHÜDDİN EFENDİ
2022 senesi vefatının 500. yılıdır.

HAYATI (ö. 1552)

Halveti şeyhlerindendir. Denizli'de doğmuştur. Asıl adı Musa'dır. Babası Mustafa, dedesi Kılıç, büyük dedesi Haydar'dır. Lakabı Muslihiddin, künyesi Ebu Takî'dir. Merkez Efendi diye şöhret bulmuştur.
İstanbul'da öğrenim görmüş, vaiz ve müderris olarak görev yapmıştır. Sünbül Efendi'den seyr ü sülûkunu tamamlayan Merkez Efendi, bir süre sonra Kanuni'nin annesi Ayşe Sultan'ın isteğiyle Manisa'da yaptırdığı imaretin yanında vakfettiği tekkeye şeyh, imârete nâsih ve ruh hekimi olarak atanmıştır. Bu yıllarda şehzade olarak Manisa'da bulunan Kanuni, Merkez Efendi'nin sohbetlerinde bulunmuştur.
Merkez Efendi, Sünbül Efendi'nin vefatından sonra (1529) İstanbul'a gelerek, Koca Mustafa Paşa dergahında şeyhinin yerine posta oturmuştur. Doksan yaşında 1552'de vefat etmiştir.
Mahlası Merkez veya Merkezî'dir. Merkez Efendi'nin, sade, samimi bir dille söylediği şiirleri vardır.
2022 senesi vefatının 500. yılıdır.

ŞİİRLERİ
1
Kanı bizden evvel gelen velîler
Bunı böyle buyurmuşdur ulular
Âb-ı Kevser ırmağından diriler
İçer cân u dilden tevhîd idenler

Sür tevhîdi gözün gönlün açıla
Varma Hakk'un dergâhına suçıla
Sırat köprüsüne âsân vechile
Geçer cân u dilden tevhîd idenler

Hakk'un nûrı şevkı gitmez yüzünden
Silerler perdeyi anun gözünden
Zâhiri bâtını kendi özünden
Uçar cân u dilden tevhîd idenler

Hakk'ı seven Hak yollara çalışur
Dâim Allah dostlarıyla görüşür
Çıkar gökde meleklerle karışur
Uçar cân u dilden tevhîd idenler

Gel ey Merkez geçen geçdi ol cânlar
Sür tevhîdi ele girmez bu demler
Sekiz cennet kapusunı feth eyler
Açar cân u dilden tevhîd idenler.

2
Eyâ âlemlerin şâhı tecellî kıl tesellî kıl
Gönüller burcunun mâhı tecellî kıl tesellî kıl

Ciğerden eylerem feryâd bu benlik da‘vâsından dâd
İkilikten kılıp âzâd tecellî kıl tesellî kıl

Döküp göz yaşını her ân inâyet kıl bize Rahmân
Cemâlinden edip ihsân tecellî kıl tesellî kıl

Habîbine bizi kıl yâr mahabbet şem‘ini uyar
Eyâ leylâ-sıfât dildâr tecellî kıl tesellî kıl

Bu kulun Merkezî cândan yine ister sehâ senden
Açıp hüsnin nikâbından tecellî kıl tesellî kıl

3
MERKEZ EFENDİ'NİN AMİN DUÂSI

Müstecâb eyle duâmızı yâ Mucîb
Rahmetünden nâ-ümîd eyleme yâ azîz
Lutf u ihsân eyle yâ Rabb 'an-karîb
Cümlenün ma'bûdı sensin kıl hidâyet ya Kerîm

Dilerüz yâ Rabbenâ senden 'atâ ihsân ola
İlmi ta'lim eylerüz lütfun ile âsân ola
Rûz-ı mahşerde niyâz ehline burhân ola
Cümlenün ma'bûdı sensin kıl hidâyet ya Kerîm

Anamuza atamuza rahmet eyle yâ Ganî
Virdiler bizi hocaya olduk sa'âdet ma'deni
Bize ta'lîm eyleyenün cennet olsun meskeni
Cümlenün ma'bûdı sensin kıl hidâyet yâ Kerîm

İlm-i Esrâ'da fâikdür Habîb'ün Merkezî
Yâ İlâhî müstecâb eyle bizüm duâmuz
Aç hidâyet kenzini kurtar bizi cehâletden
Cümlenün ma'bûdı sensin kıl hidayet yâ Kerîm

Cümle kullarun kapunda niyâz eyler her biri
Kıl aduvv üzre muzaffer İslâm askeri
Cümlenün ma'bûdı sensin kıl hidayet yâ Kerîm.

AHFADI

MERKEZOĞLU
Merkez Efendi'nin oğullarından Muhammed Efendi Merkezoğlu mahlasıyla şiirler yazmıştır. Elmalı İlçe Halk Ktp 43 numaralı Mecmua'nın 197. sayfasında kayıtlı bir şiiri şöyledir:

Enbiyâlarun serveri
Muhammedü'l-Mustafâdur
Hem evliyâlar rehberi
Muhammedü'l-Mustafâdur

Âleme rahmet muhakkak
Zîrâ Kur'ân'da didi Hak
Şânında denilen Levlâk
Muhammedü'l-Mustafâdur

Yarın ol mahşer güninde
Hakk'un ulu dîvânında
Şefâ'at eyleyen anda
Kul Muhammedü'l-Mustafâdur

Gel Merkez oğlı dâimâ
Salavâtın dilden koma
Şefâ'at eyleyen sana
Ol Muhammedü'l-Mustafâdur


Bu haber 406 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum