Döngüsel İnovasyon Ekonomi Platformu

Cahit Günaydın yazdı: "Döngüsel İnovasyon Ekonomi Platformu"

Döngüsel İnovasyon Ekonomi Platformu
25 Nisan 2022 - 09:22
Döngüsel İnovasyon Ekonomi Platformu
Cahit GÜNAYDIN

Döngüsel ekonomi haftalarına çok yoğun bir ilgi var. Sanayi odalarından, ihracatçı birliklerinde, iş adamı derneklerinden, holdinglere tüm stk lar iklim değişimini önlemek için “green deal” yapıyor. Ş. ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ bakanlığının iklim şurasında gençlik doğayı savunuyor. Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçmek iklim değişimini önler. Borsalarda ki sürdürülebilirlik indeksinden sonra EU GREEN DEAL  dünya ve ülkemiz iş gündeminde birinci madde oldu. İklim krizine göre tüm ülke ve küresel şirketler döngüsel ekonomiye geçmeye Paris iklim anlaşması ile karar verdi. COP26 toplantısında devletler sıfır karbon hedefi verdi. AB, ABD, Çin, Japonya, G.Kore, Avustralya, gibi ülkelerin şirketleri ile iklim krizine karşı yeşil ekonomiye geçişi covid19 etkisi ile hızlandı. Döngüsel ekonomiye geçiş için  tüm dünya devletleri ve küresel şirketleri yeşil anlaşma yaptı. Güneş ve rüzgar enerjisinde düşen maliyetler bu kaynakları fosil yakıtlardan daha iyi seçenekler haline getirdi. Aynı zamanda elektrikli araç teknolojilerinin gelişim hızı tahminlerin ötesine geçti. Bu kapsamda, 2030’a kadar emisyonların yüzde 70’inden sorumlu kara yolu taşımacılığı, ısıtma ve tarım dahil olmak üzere birçok sektör rekabetçi ve düşük karbonlu çözümlere yatırım yapacak. İlk olarak Birleşmiş Milletler’de dile getirilen “net sıfır emisyon” kavramı Paris İklim Anlaşması’nın ardından ülkelerin daha hızlı politika ve yasa belirlemesiyle kökten değişime uğradı. Küresel ekonomik büyüklüğün yüzde 50’sinden fazlasını oluşturan çeşitli ülke, şehir ve şirketlerin net sıfır emisyon hedefleri bulunurken, hali hazırda 121 ülke net sıfır emisyon hedefi için planlama ve uygulama çalışmaları yürütüyor. Değeri 12,5 trilyon doları bulan 1500’ün üzerinde şirketin net sıfır emisyon hedefi bulunuyor. Toplam 1,5 trilyon değerinde varlık sahibi kurum, portföylerini küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefine uygun kılmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, gelecek 10 yılda yeşil ekonomi dönüşümüne yapılacak yatırımlarla net 35 milyon istihdam yaratılması bekleniyor. BM Sürdürülebilir kalkınma hedefleri,  önümüzdeki on yıl boyunca büyüme ve dönüşüm için baskın bir güç haline gelecek. Koç Holding 2050 yılında net sıfır karbon hedefini açıklıyarak Sürdürülebilirlik raporlarını SDG17 amaçlarına göre hazırlamaya başladı. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 6 sabancı holding şirketi yer alıyor. Sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen iş dünyası platformlarından olan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nde (WBCSD) Türkiye’yi temsil eden Sabancı Holding, aynı zamanda konseyin sürdürülebilir finans konusunda çalışan küresel “CFO Ağı”nın da bir parçası konumunda bulunuyor. ESG  çevre, sosyal ve yönetişim kriterlerine göre yapılan yatırım tutarı 500 milyar usd ulaştı. Yatırım fonlarının sürdürülebilir odaklı olmasının nedeni yeni nesilin çevre bilincinin yüksek olması , tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve iklim değişiminin ana motoru olan kapitalizmin bir onarım iyileştirme süreci içine girmesi. Ülkenizin rekabet şartları ve şirketinizin bulunduğu sektöre göre sürdürülebilir iş stratejileriniz yeniden belirlemeniz ve döngüsel  eko-inovasyon ağını yaratmanız gerek.
Makro açıdan yeşil dönüşüm stratejileriniz size fırsatlar sağlarken, bu yeşil dönüşümde geç kalırsanız sınırda karbon vergisi gibi yüksek tarife dışı engellerle karşılaşırken müşterinin artan ekolojik bilinci ile ürünlerinizin karbon ve su ayak izinin hesaplanarak tedarik zincirinden dışlanabilirsiniz. Küresel şirketler ürünlerinizde döngüsel hammadde kullanım oranlarını ve fabrikalarınızın sürdürülebilir üretim teknolojisini sorgulamaya, denetlemeye başladı bile. Kot üreten fabrikalar geri dönüşüm kot parçalarını kullanarak tekrar iplik üretmekte ve belli oranlarda bu üretimi kullanmayı müşteri tercihi olarak zorunlu tutmaktadır.

döngüselekonomi-2020
AB green deal döngüsel ekonomiye geçişin en kritik adımıdır. İklim nötr olmayı ve döngüsel bir ekonomiyi gerçekleştirebilmek, endüstrinin tamamen harekete geçirilmesini gerektirir. Döngüsel ekonomi eylem planı, tüm ürünlerin ortak bir metodoloji ve ilkelere dayalı döngüsel tasarımını desteklemeye yönelik bir ‘sürdürülebilir ürünler’ politikası içerecektir. Bu politika, materyallerin geri dönüştürülmeden önce azaltılmasına ve tekrar kullanılmasına öncelik verecektir.

Yeni iş modellerini teşvik edecek ve çevreye zararlı ürünlerin AB pazarına girmesini önlemek üzere asgari gereklilikleri belirleyecektir. Döngüsel ekonomi eylem planı tüm sektörlerin dönüşümüne rehberlik edecek; ancak özellikle tekstil, inşaat, elektronik ve plastik gibi kaynak-yoğun sektörlere odaklanacaktır.

Komisyon, 2030’a kadar AB pazarındaki tüm ambalajların ekonomik olarak uygun bir şekilde tekrar kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmasını sağlamak için şartnameler oluşturacak, biyolojik olarak parçalanabilen ve biyo-bazlı plastikler için düzenleyici bir çerçeve geliştirecek ve tek kullanımlık plastikler için önlemler yürürlüğe koyacaktır.

Döngüsel ekonomi eylem planı, aynı zamanda işletmelerin tüketicilere tekrar kullanılabilir, dayanıklı ve tamir edilebilir ürünler sunmasını ve tüketicilerin bu ürünleri seçmesini sağlayan, özendirici önlemler içerecektir. ‘Onarım hakkı’ ihtiyacını analiz edecek ve özellikle elektronik cihazlar için cihazların planlı olarak kendiliğinden eskimesini engelleyecektir.

Tüketici politikası, tüketicileri bilinçli seçimler yapmaları için cesaretlendirir ve ekolojik dönüşümde aktif bir rol oynar. Kiralamaya, ürün ve servislerin paylaşılmasına dayanan yeni iş modelleri, gerçekten sürdürülebilir ve uygun fiyatlı oldukları sürece önemli bir rol oynayacaktır. Güvenilebilir, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir bilgi, alıcıların daha sürdürülebilir kararlar almalarını sağlamada önemli bir rol oynar ve greenwashing riskini azaltır. Yeşil oldukları iddiasında bulunan şirketler, bu iddialarını, çevre üzerindeki etkilerini değerlendiren standart bir metodolojiye göre kanıtlamalıdır. AB, sürdürülebilir yatırımlar için yeni düşük karbon kriterleri oluşturmak ve açıklama yükümlülüklerini güçlendirmek üzere Finansal Olmayan Raporlama Direktifi (NFRD) ve Sürdürülebilir Finans Açıklama Regülasyonu (SFDR) gibi önemli yasal düzenlemeleri benimsedi. Aynı zamanda, 2019'da siyasi düzeyde kabul edilen Taksonomi Yönetmeliği'nin ardından 2020'de AB Taksonomisi'ne ilişkin nihai rapor açıklandı. 500'den fazla çalışanı olan halka açık şirketler, 2021'deki cirolarının, yatırım harcamalarının ve faaliyet giderlerinin Ocak 2022'den itibaren Yeşil Taksonomi olarak da adlandırılan AB Taksonomisi'ne uyumlu olan oranını açıklamak zorundalar. Benzer şekilde, Avrupalı varlık yöneticileri de sürdürülebilirlik portföylerinin Taksonomi uyumunu Ocak 2022'den itibaren bildirmekle yükümlüler.

Sürdürülebilir bir ürün politikası aynı zamanda atıkları büyük ölçüde azaltma potansiyeline de sahiptir. Atığın kaçınılmaz olduğu yerlerde, ekonomik değeri geri kazanılmalı, çevre ve iklim değişikliği üzerindeki etkisi azaltılmalı ya da en aza indirgenmelidir. Dijital teknolojiler, Yeşil Mutabakatın, birçok farklı sektörde, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için kritik bir rol üstlenmektedir. Komisyon, yapay zekâ, 5G, bulut bilişim,  nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerin iklim değişikliğiyle başa çıkmak ve çevreyi korumak için politikaların etkisini hızlandırmasını ve en üst düzeye çıkarmasını sağlayacak önlemleri araştıracaktır. Dijitalleşme ayrıca hava ve su kirliliğinin uzaktan izlenmesi veya enerji ve doğal kaynakların nasıl kullanıldığını izlemek ve optimize etmek için yeni fırsatlar sunuyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, bu zorluklara bir cevap niteliğindedir.

2050 yılına kadar AB’yi net sera gazı emisyonlarının olmadığı ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı modern, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir stratejisidir. Yeşil Mutabakatın çevresel hedefine, Avrupa’nın tek başına hareket ederek ulaşması mümkün değildir. İklim değişikliğinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının itici güçleri küreseldir ve ulusal sınırlarla sınırlı değildir. T.O.B.B. üye 1 500 000 kobi AB yeşil mutabakat standartlarına göre hazırlanmalıdır. AB gümrük birliğinden sonra AB ye ihraç etmek isteyen T.İ.M. üye tüm ihracatçılar döngüsel ekonomiye uygun tasarımlar yapmalıdır. Sivil Toplum Kuruluşları başta siad/giad üyeleri olmak üzere sürdürülebilir yaşam kültürü  için döngüsel inovasyon ekonomi platformları kurabilir. COP 26 dan sonra ülkemizde bir çok ülke gibi iklim nötr hedefi verdi.
 
 #diep2053 SDG.9 YEŞİL YAKA YENİLEŞİMCİ PROGRAMI ile iklim adaletini sağlamak için STK lar birlikte harekete geçebilir.

Şirketlerin ve sanayici oda ve derneklerinin sorması gereken bir soru var.
AB yeşil mutabakat döngüsel eylem planına paralel gelişen sürdürülebilir tedarik zincirinde yer almak için ne yapmalıyız?
Sürdürülebilir iş modeli geliştirmeliyiz ve ürün ekoinovasyon,  proses ekoinovasyon, ekosistem inovasyon projeleri tasarlayacak döngüsel inovasyon takımları kurmalıyız.

Şirketin bulunduğu sektöre göre ürün ve kurum yaşam döngü analizi yaparak, EUgreen deal eylem planına göre döngüsel ekonomi YALIN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJE EKİPLERİNİ –CiLAB- kurarak,  tedarikçileri ile birlikte döngüsel inovasyon atölyelerinde çalışmaya başlamalıdır.

EKO inovasyonu  şirketler değil; Ekolojik bilince sahip inovatif  ekipler –CiLAB-gerçekleştirir.

Ürünlerinizin ve şirketlerinizin karbon ayak izinizi düşürecek, yeşil startup lar ile birlikte kurduğunuz CiLAB> SDG.9 ile DÖNGÜSEL İNOVASYON EKONOMİSİ PLATFORMLARI yeşil zihinsel dönüşümü gerçekleştirebilir.

 Paris iklim anlaşmasını imzalayarak 2053 yılında net sıfır karbon emisyonu veren T.C. Devleti hedefinde bir arayan gelen tüm sivil toplum kuruluşlarının katıldığı  #diep2053 birlikte dijital yeşil geleceği tasarlayabilir.
 #diep2053 ile sosyal ağlarda ki bilgi kaynaklarına kolayca ulaşılabilirsiniz.
Yeşil yaka yenileşimciler, 2053 net sıfır emisyon hedefinde koşarak, gezegeni kurtarabilir.
                    

                       CiLAB için takip ediniz.   https://www.instagram.com/consulturk/
                #diep2053    için takip ediniz.    https://twitter.com/ConsuLTurk
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum