Bugun...


AKHENATON - Yazan: Veli Metin Türkoğlu

AKHENATON - Yazan: Veli Metin Türkoğlu
+ -

AKHENATON

Afrika’da antik dönemlerdeki Türk varlığı hakkında akademik verilere dayanan fazla bilgi yoktur. Mısırlıların piramit geleneği ve hiyerogliflerinde tespit edilen Türk tamgaları üzerinden bazı tahminler yürütülebilir. Bu nedenle, ulaşabileceğimiz en güvenilir veri kaynağı genetik araştırmalara dayanan bilgilerdir.

GENETİK VERİLER:

R (M207) geninin bir kolu olan R1’den türeyen R1a'nın oluşumunun yaklaşık 22.800 yıl önce, son buzul çağı zamanında gerçekleştiği ve R1a ile R1b’nin ikiz kardeş olduğu tahmin edilmektedir.

   Mısır firavunu Amenhotep ve Akhenaton’un R1a geni taşıdığı tespit edilmiştir. Afrika’da tespit edilen diğer Türk geni ise R1b’dir. 

   Mısırlıların “İksos”, günümüz tarihçilerinin “Hurri” dediği (Hititlerin bir kolu olan) R1b genine sahip insanlar İ.Ö. 1500’lü yıllarda Mısır’a gelmiştir. Atı, ok-yayı ve tekerlekli savaş arabasını Mısır’a getiren “R1b”  geni taşıyan bu topluluktur.

EK BİLGİ: Günümüz tarihçileri; “Hitit devletin adıdır, devleti oluşturan halkının adı ise Hurri’dir.” ya da “Hurri, Hititlerin önceki adıdır.” şeklinde çelişkili söylemlerde bulunmaktadır.

Hazar kökenli Hitit geni (R1a) ile Altay kökenli Hurri geni (R1b1) arasında grup farkı olması, Bu iki grubun R1 geni taşıyan aynı atadan oluştuğunu ve Hititleri oluşturan bu iki gruptan biri olan Hurrilerin Çatalhöyük’ten ayrılarak Mısır’a gittiğini göstermektedir. Uzmanların tahminlerine göre; R1a ve R1b1 genleri yüksek bir ihtimalle ikizdir.

 

   Doç Dr. Osman Çataloluk’un açıklamalarına göre; Mısır firavunları soyunun gen kodu E1v178’dir. Mısır’ın çok tanrılı dinini tek tanrılı (Aton) dinine çeviren Akhenaton ve babası ise R1b1 (Türk) genine sahiptir.

   Akhenaton yaklaşık 15 yıl tahtta kalmış, ölümünün ardından kurduğu din çökertilmiş ve şehri yerle bir edilmiştir. Horemheb döneminden itibaren onunla ilgili her şey yok edilmiş, tâ ki 19. yüzyılda mezarı keşfedilene dek yaklaşık 3.000 sene ismi hiç anılmamıştır. 

EK BİLGİ: Afrika’nın Kamerun ve Fas bölgesinde yaşayan toplulukların R2 genine sahip olması, Hititlerin atasıyla amca çocukları olduklarını göstermektedir. Ancak, hangi dönemden buyana orada olduklarını henüz bilinmemektedir. 

Ayrıca; Haçlı seferleri sırasında Kudüs bölgesinde Türk akıncılara yardımcı olup onlarla beraber Haçlı ordularına karşı savaşan ve kim (hangi ırka ait) oldukları belli olmayan “Sarazenler” muhtemelen Afrika’daki R2 genli topluluklar olsa gerek…

MISIR FİRAVUNU III. AMENHOTEP ve OĞLU IV. AMENHOTEP (AKHENATON)

   Mısır Firavunları Karnak tapınağındaki Amon rahiplerine danışıp kehanetlerine başvururlardı. Bu nedenle firavunlar rahiplerin etkisi altındaydı.  Akhenaton rahiplerin bu etkisinden kurtulmak için kendi Tanrı inancı doğrultusunda eski Mısır dinini, sihri ve büyüyü yasakladı. Karnak Tapınağı’nı kapatıp Amon rahiplerinin görevine son verdi. “ATON” (Tek Tanrı)  inancını Mısır’ın yeni dini olarak ilan etti ve IV Amenhotep olan adını Akhenaton (Aton’un hizmetkârı) olarak değiştirdi. Bu durum ülkede büyük bir kargaşaya sebep oldu ve Akhenaton öldürüldü.

Akhenaton

 

 

EK BİLGİAkhenaton'un annesinin babası olan Yuya'nın Eski Ahit ve Kur'an'da adı geçen Yusuf (Joseph) Peygamber olduğu Mısırlı tarihçi Ahmed Osman tarafından iddia edilmiştir.

 

   Tutankhamun, muhteşem bir şekilde hazırlanmış olan mezarına, yüzyıllar sonra Arkeolog Howard Carter tarafından bulunmak üzere yerleştirilmiş, Akhenaton ve soyundan birçok kimsenin isimleri ise tapınak duvarlarından silinmiştir.

Tutankhamun

Akhenaton ölünce yerine 10 yaşındaki Tutankhaton geçti. Tutankhaton ismini Tuthankhamun olarak değiştirerek Amon ve diğer pagan ilahlara tekrar tapınılmasının yolunu açmış oldu. Genç firavun 18 yaşında öldüğünde, Amon rahipleri (eski sömürge ve pagan düzenini geri getirmesi sebebiyle) Tutankhamun'a unutulmaz bir tören yaptılar.

   Mısır hiyerogliflerinde Akhenaton ve diğer adı olan IV. Amenhotep adlarının (Horus adı) yazılışları ile Skandinavya Türk yazıtları arasında benzerlikler vardır. Kazım Mirşan’ın Skandinavya Yazıtları kitabında yer alan yazıtlarda; Akhenaton adında yer alan (aşağıdaki resmin en üst kısmındaki) “Sola yatmış A” harfi benzeri tamga, ⊚ (OŇ) - ⌓ (ON) tamgaları ve diğer ismi olan IV. Amenhotep adında yer alan “Ellerini havaya açmış adam” ve onun bir atındaki isminde yer alan ⧠ (AŞ) tamgası bu benzerliklere verilebilecek en iyi örneklerdir.

Akhenaton’un ve ismini değiştirmeden önceki adı olan IV. Amenhotep adlarının tanrılara göre yazılışları.

IV. AMENHOTEP adında yer alan, Ellerini havaya açmış adam (“Cennete asılı kalma” veya “Tanrıya ya da Tanrı temsilcisi kağana ant” ifadesi)

tamgasını Norveçteki Brats-Tronyem Bitigtaşı’nda, Eidsvag Taşında ve Stockholm’deki Historiska Museet Sıntaşı’nda da görmekteyiz.  

Resim kaynak: Kazım Mirşan – Türklerin Kaybolan Ataları

   “Cennete asılı kalma” tamgası sonraki dönem yazıtlarda “Çatal” şeklinde (harf benzeri) tamgaya dönüşmüştür.

Resim kaynak: Kazım Mirşan – Türklerin Kaybolan Ataları

 

AKHENATON adında yer alan, sola yatmış “A” harfine benzeyen tamgayı, Skandinavya’daki Gotland Kylver Yazıtı’nda yer alan 13 numaralı tamgada görmekteyiz.

 

Resim kaynak: Kazım Mirşan – Türklerin Kaybolan Ataları

   Akhenaton isminin hiyeroglif yazılışlarında görülen ⊚ (OŇ) - ⌓ (ON) - ⧠ (AŞ) tamgalarının da Türk kökenli tamgalardan geldiği bellidir.

   Akhenaton’un annesi TİYE ile anneannesi YUYA ortalama Mısırlı boyundan daha uzun bir vücut yapısına sahiptir. Bu nedenle Grafton Elliot Smith ve bazı Mısırbilimciler, bu kadınların olağandışı adını ve özelliklerini dikkate alarak, Asya kökenli olduklarını tahmin etmektedir.¹⁸

18 / Shaw, Ian. Antik Mısır'ın Oxford tarihi . Oxford University Press: Londra, 2003. s.253   

   Ayrıca Akhenaton’un hem anneannesinin hem de babaannesinin Mitanni (Hurri) hanedan ailelerinden gelen asalet sahibi Firavun eşleri olma olasılığı da tartışılan konular arasındadır.¹⁹

⊚ (OŇ) - ⌓ (ON) - ⧠ (AŞ) tamgalarının Akenaton’un babası III. Amenhotep’in isminde de yer alması bu ihtimali doğrular niteliktedir.

III. Amenhotep’in (Akhenaton’un babasının) farklı tanrılara göre isimleri

19  / Tyldesley 2006 , s. 121.   

Akhenaton (IV. Amenhotep) ve babası III. Amenhotep’in isimlerinin hiyeroglif yazılışlarında görülen “⊚” OŇ tamgası; Türklerin OŇ, Batılıların HUN dediği halkı temsil etmektedir.

Mısır tarihinde HUN adına Hz. Yusuf’un hayat hikâyesinde rastlamaktayız.

Hz. YUSUF:

Hz. Yusuf Yakup peygamberin (İsrailoğullarını meydana getiren) on iki oğlundan biridir. Hz. Yusuf'a Tanrı tarafından rüyaları yorumlama ilmi bahşedilmiştir. Kıskanç ağabeyleri tarafından önce kuyuya atılmış, sonra kuyudan çıkarılarak Medyen'li İsmailoğulları'na satılmıştır. Kervanın Mısır’a götürdüğü Hz. Yusuf firavunun muhafız birliği komutanı Potifar'a köle olarak satmıştır.

Potifar’ın karısı Züleyha’ya sarkıntılık ettiği gerekçesiyle zindana atılan Hz. Yusuf,  Firavun IV. Amenhotep’in (Akhenaton’un) rüyasını yorumlayarak Mısır’ı kıtlıktan kurtarması üzerine tüm Mısır'da Firavun'dan sonra ikinci adam oldu. Kıtlık yılları gelmeden önce toplayabildiği kadar tahıl toplayıp depoladı. ON (HUN) kentinin din adamı Potifera'ın kızı Asenat ile evlendi.

Tevrat’a (Tekvin-41:45-41:50-41:52) göre; Firavun'un Yusuf ile evlendirdiği Heliopolis din adamı Potipherah'ın kızı Asenat, İsrailoğulları kabilelerine önderlik yapacak olan Efrayim ile Menaşe'nin annesidir.

Tekvin 41:45 ve 41:50'de bahsedildiğine göre; Asenat’ın babası Potipherah, bir Antik Mısır şehri olan On (Heliopolis)  şehrinin “Tek Tanrı” inancına sahip din adamlarından birisidir.²⁰

   Potipherah'ın sadece bir din adamı olmadığı, aynı zamanda bir prens de olduğu ve firavunun muhafız birliği komutanı Potifar ile aynı kişi olduğu düşünülür.

   ON (Heliopolis)  şehrinin hiyeroglif olarak yazılışı yan resimde yer almaktadır. Hiyoroglifin Mısırca okunuşu ANNU’dur. Bu isim muhtemelen (Türklerin gittikleri yere geldikleri yerin ismini verme

geleneği olarak) Altaylardaki ANU medeniyetinin adından gelmektedir. Heliopolis, Grekçe de Güneşin Şehri anlamına gelmektedir.

 

 

Burada bahsi geçen ON (Hun) kökenli halkın Hurriler (R1b1 gen haplogrubu) olduğu tahmin edilmektedir. Yar. Doç Dr. Osman Çataloluk’un “Türklerin Genetik Tarihi” adlı kitabı, genetik konularda detaylı bilgiler içermektedir.

Görüntünün olası içeriği: yazı

 

20  /  The Open court , Volume 27. Harry Houdini Collection (Library of Congress).

Veli Metin Türkoğlu

Araştırmacı - Yazar

 
Bu haber 2542 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI